منو
یکشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

آخرین فهرست اسامی کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد

آخرین فهرست اسامی کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد
پزشکی قانونی اسامی 505 جانباخته زلزله استان کرمانشاه را منتشر کرد.
۸ آذر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۸:۲۴
/
/
204 بازدید
/
/

دانانیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ پزشکی قانونی آخرین آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه را ۵۰۵ نفر (۱ نفر مجهول الهویه) اعلام کرد.

این سازمان همچنین اسامی این ۵۰۵ نفر را به شرح زیر اعلام کرد:

اسامی جانباختگان به شرح زیر است:

 

ردیفنامنام خانوادگینام پدرجنسیتشهر
۱خداکرمده بالاییمحمدباقرمذکرازگله
۲رشیدصوفی مذکرازگله
۳مانیصوفیسعیدمذکرازگله
۴عطیهرسولیانیمحمدمونثازگله
۵امینیوسفیمحمودمذکرازگله
۶عبدالهمحمودیفتاحمذکرازگله
۷مرادصیدیفرخمذکراسلام آباد
۸ژوانصالحیفاضلمونثتازه آباد
۹خورشیداحمدیمحمودمونثثلاث باباجانی
۱۰خاتونفیضیفرجمونثثلاث باباجانی
۱۱سرداربدریغریبمونثثلاث باباجانی
۱۲پویاملکی آینه وندیشهراممذکرثلاث باباجانی
۱۳تارارضاییعادلمونثثلاث باباجانی
۱۴فتاحپیریعلیمرادمذکرثلاث باباجانی
۱۵خاصیهمرادیرحیممونثثلاث باباجانی
۱۶عزیزمریدیمصطفیمذکرثلاث باباجانی
۱۷حسنامامیمطاعمذکرثلاث باباجانی
۱۸کافیهاحمدیعلیمونثثلاث باباجانی
۱۹کافیهامیرخانی پورعلیمونثثلاث باباجانی
۲۰ولیمحمودیعلیمذکرثلاث باباجانی
۲۱سلماالماسیمجیدمونثثلاث باباجانی
۲۲فرجصوفیحسینمذکرثلاث باباجانی
۲۳سیدتورانالبتکینسیدصیفورمونثسرپلذهاب
۲۴پرنیاالبتکینسیاوشمونثسرپلذهاب
۲۵پیمانشکری ده عباسیحیدرمذکرسرپلذهاب
۲۶همارضاییرضامونثسرپلذهاب
۲۷زینبفرضیعلی نظرمونثسرپلذهاب
۲۸مانیساویسیمنصورمونثسرپلذهاب
۲۹فریدونسلطانییدالهمذکرسرپلذهاب
۳۰ابراهیمرمضانی میراحمدیمحمدرشیدمذکرسرپلذهاب
۳۱حدیثکرمیعلی اشرفمونثسرپلذهاب
۳۲اکبردامن خورشیدحیدرمذکرسرپلذهاب
۳۳فریدهاسماعیلیامان الهمونثسرپلذهاب
۳۴اکبرسنجابیحسینمذکرسرپلذهاب
۳۵جبرئیلجامععبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۶انوریوسفیمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۷محمدمتینرحمتی نظرآبادیحسینمذکرسرپلذهاب
۳۸خاورویسی مونثسرپلذهاب
۳۹سمیراپورمحمدیاسدمونثسرپلذهاب
۴۰سیدقاسمساداتیسیدصفرمذکرسرپلذهاب
۴۱منظریاری قره بلاغیرستممونثسرپلذهاب
۴۲والیهمرادیطاهرمونثسرپلذهاب
۴۳معصومهفتاحیخسرومونثسرپلذهاب
۴۴گلاویژحسینی قادریحاتممونثسرپلذهاب
۴۵بهزادصادقی ده ابراهیمیحبیبمذکرسرپلذهاب
۴۶مبینارضاییعلی میتمونثسرپلذهاب
۴۷ثریامحمدیامیرمونثسرپلذهاب
۴۸بردیاباقریمجتبیمذکرسرپلذهاب
۴۹آنامیرزاییداوود بخشمونثسرپلذهاب
۵۰فاضلغلامیمحمدمذکرسرپلذهاب
۵۱سیدسپهرحسینیسیدگودرزمذکرسرپلذهاب
۵۲سیدکوثرحسینیسیدگودرزمونثسرپلذهاب
۵۳نرگسزارععبدالهمونثسرپلذهاب
۵۴کاظمبهرامی مقدس مذکرسرپلذهاب
۵۵معصومهحیدری مونثسرپلذهاب
۵۶کیومرثباقری مذکرسرپلذهاب
۵۷آقامیرنادری مذکرسرپلذهاب
۵۸کیومرثبنخشتاحمدمذکرسرپلذهاب
۵۹دولتامیریعلیمرادمونثسرپلذهاب
۶۰سهیلعطاییظفرمذکرسرپلذهاب
۶۱شاهیننجفیامیرمذکرسرپلذهاب
۶۲آیلینمرادیانمسلممونثسرپلذهاب
۶۳ظفرعطاییعبدالهمذکرسرپلذهاب
۶۴فریدهرضاییعلی حسنمونثسرپلذهاب
۶۵محمدرضااسماعیلیپیمانمذکرسرپلذهاب
۶۶عبدالحسیناحساناسدالهمذکرسرپلذهاب
۶۷صمددارابیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۶۸محمدطاهادارابیصمدمذکرسرپلذهاب
۶۹محمدیاسیندارابیصمدمذکرسرپلذهاب
۷۰محمدکرمیرمضانمذکرسرپلذهاب
۷۱عباسدارابیحیاتمذکرسرپلذهاب
۷۲آرینمحمودیسیروسمذکرسرپلذهاب
۷۳سیف علیقدمیولیمذکرسرپلذهاب
۷۴لیداشاهماریبهمنمونثسرپلذهاب
۷۵فاطمهمحمودیعبدالعزیزمونثسرپلذهاب
۷۶طاوسمنصوریشیرزادمونثسرپلذهاب
۷۷ریحانمحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۷۸ژیلاناصری نژادانورمونثسرپلذهاب
۷۹علی اشرفکرم زادهسلمانمذکرسرپلذهاب
۸۰علی اکبربحرکادمانمذکرسرپلذهاب
۸۱سلمانبحرکادمانمذکرسرپلذهاب
۸۲یدالهبساط زادهشیرخانمذکرسرپلذهاب
۸۳مازیارمرادبیگیرضامذکرسرپلذهاب
۸۴لیلامرادبیگیمازیارمونثسرپلذهاب
۸۵فرحنازمرادیصمدمونثسرپلذهاب
۸۶مبینیاریجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۸۷مینایاریجهانبخشمونثسرپلذهاب
۸۸الهامخوشگفتاررضامونثسرپلذهاب
۸۹یسنامرادیکرم رضامونثسرپلذهاب
۹۰عبدالحسیناحسانیاسدالهمذکرسرپلذهاب
۹۱محمدگودرزی مذکرسرپلذهاب
۹۲آرمینامین زادهمجیدمذکرسرپلذهاب
۹۳محمدمصطفاییمعارفمذکرسرپلذهاب
۹۴خرامانرستمیعلیمونثسرپلذهاب
۹۵لیلاکمانگرصفیارمونثسرپلذهاب
۹۶طوطیالماسیگلمرادمونثسرپلذهاب
۹۷شهابمحمدیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۹۸گل انداممحمدیحسنمونثسرپلذهاب
۹۹آمینهگوهرمهرکرممونثسرپلذهاب
۱۰۰زرین تاجاحمدیعبدالعزیزمونثسرپلذهاب
۱۰۱جلالالیاسی برزلاقعلی حسنمذکرسرپلذهاب
۱۰۲فرهادالیاسی برزلاقعلی حسنمذکرسرپلذهاب
۱۰۳احترامرستمیعلی زمانمونثسرپلذهاب
۱۰۴زینبمحمدیرضاحسینمونثسرپلذهاب
۱۰۵بنیامینصادقیمهرانمذکرسرپلذهاب
۱۰۶فاطمهشریف نیاابراهیممونثسرپلذهاب
۱۰۷شایانشریف نیااحمدمذکرسرپلذهاب
۱۰۸پدرامامینیاسماعیلمذکرسرپلذهاب
۱۰۹جهانبخشکرمیرستممذکرسرپلذهاب
۱۱۰کریمآزادیخسرومذکرسرپلذهاب
۱۱۱عزیزالهویسیحمیدمذکرسرپلذهاب
۱۱۲شیرینکرمیرمضانمونثسرپلذهاب
۱۱۳آرمانکرمیرمضانمذکرسرپلذهاب
۱۱۴کاوهمرادیمصطفیمذکرسرپلذهاب
۱۱۵آرساممرادیکاوهمذکرسرپلذهاب
۱۱۶فرحنازعبدلیحسینمونثسرپلذهاب
۱۱۷کورشالماسیصوفمذکرسرپلذهاب
۱۱۸آرشالماسیکورشمذکرسرپلذهاب
۱۱۹نویدالیاسیحسنمذکرسرپلذهاب
۱۲۰حدیقهالیاسی مونثسرپلذهاب
۱۲۱قباداکبریفرجمذکرسرپلذهاب
۱۲۲قمرفلاحاکبرمونثسرپلذهاب
۱۲۳علی محمدرضایی مذکرسرپلذهاب
۱۲۴خزالهخدایاریبابامونثسرپلذهاب
۱۲۵پرستوآزادیکریممونثسرپلذهاب
۱۲۶آرانآزادیکریممونثسرپلذهاب
۱۲۷اخترچراغیمرادمونثسرپلذهاب
۱۲۸خاورصیدیصیداحمدمونثسرپلذهاب
۱۲۹حسنمرادیمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۰جبارمرادبیگی مذکرسرپلذهاب
۱۳۱طوبیمنصوریشمس الهمونثسرپلذهاب
۱۳۲کیانمرادبیگیکامرانمذکرسرپلذهاب
۱۳۳یزدانمحمدی تپه لکیمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۴رسولمحمدی تپه لکیمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۵تیناناصریعبدالهمونثسرپلذهاب
۱۳۶آقامراداقدمکاکامرادمذکرسرپلذهاب
۱۳۷مازیاراخگر مذکرسرپلذهاب
۱۳۸چیمناخگربابامرادمونثسرپلذهاب
۱۳۹افسانهاخترشناسبهراممونثسرپلذهاب
۱۴۰هیوامرادیانسهرابمونثسرپلذهاب
۱۴۱فاطمهخوشگفتاررضامونثسرپلذهاب
۱۴۲نزاکتبهرامیعلیمرادمونثسرپلذهاب
۱۴۳فاطمهاخگرعلی اکبرمونثسرپلذهاب
۱۴۴میناپاکروبابامونثسرپلذهاب
۱۴۵جوادمرادبیگیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۱۴۶راناویسیعلی جانمونثسرپلذهاب
۱۴۷سجادفلاحقنبرمذکرسرپلذهاب
۱۴۸پروینعباسیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۴۹حوری زادرستمیلطیفمونثسرپلذهاب
۱۵۰آرشامامینیمعارفمذکرسرپلذهاب
۱۵۱شهنازطاهری مونثسرپلذهاب
۱۵۲الههکمریجبارمونثسرپلذهاب
۱۵۳سعیدفتاحیمرادعلیمذکرسرپلذهاب
۱۵۴گلچینمرادیپیرمرادمونثسرپلذهاب
۱۵۵زرینهالیاسیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۵۶ناصررضاییمحمودمذکرسرپلذهاب
۱۵۷فرشتهعسگریخسرومونثسرپلذهاب
۱۵۸امیرعلیرنجبرمهدیمذکرسرپلذهاب
۱۵۹خدیجهسهرابی چغابلکیخدامرادمونثسرپلذهاب
۱۶۰فریدهاسماعیلیامانمونثسرپلذهاب
۱۶۱مهینکیوان تبارحمیدمونثسرپلذهاب
۱۶۲زهراپالانی جافیمرادمونثسرپلذهاب
۱۶۳میثمکرمیعلی اشرفمذکرسرپلذهاب
۱۶۴عبدالرضانظریخانجانمذکرسرپلذهاب
۱۶۵آرزونجفیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۶۶آتنایادگاریایازمونثسرپلذهاب
۱۶۷فریدونسلطانیبهراممذکرسرپلذهاب
۱۶۸پرهاماسفندیاریداریوشمذکرسرپلذهاب
۱۶۹تورجنوروزیعلیدادمذکرسرپلذهاب
۱۷۰نیماکرم پوروهابمذکرسرپلذهاب
۱۷۱علیقاضی پوررضامذکرسرپلذهاب
۱۷۲نرمینکرمیکاکامرادمونثسرپلذهاب
۱۷۳پویانیاریمحسنمذکرسرپلذهاب
۱۷۴آرینارستمیحجتمونثسرپلذهاب
۱۷۵علی احمدباقریعلی پاشامذکرسرپلذهاب
۱۷۶طوبیباپیریعلیمونثسرپلذهاب
۱۷۷مهدیهمتیجوادمذکرسرپلذهاب
۱۷۸بسطامصحرایی نژادعبدالهمذکرسرپلذهاب
۱۷۹ابوالفضلکشتمندمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۸۰احسانکشتمندابوالفضلمذکرسرپلذهاب
۱۸۱شکوفهبهرامیکمالمونثسرپلذهاب
۱۸۲عبدالرحیمعزیزیعلی محمدمذکرسرپلذهاب
۱۸۳علی باباویسیعلی بگمذکرسرپلذهاب
۱۸۴پرویزمریدیمجیدمذکرسرپلذهاب
۱۸۵احمدعلیاحمدیدرویشعلیمذکرسرپلذهاب
۱۸۶مرادحاصلامیدی مذکرسرپلذهاب
۱۸۷ابراهیممحمودیان مذکرسرپلذهاب
۱۸۸لیلامحمدویسیعبدالهمونثسرپلذهاب
۱۸۹نیلوفررحیمینادرمونثسرپلذهاب
۱۹۰ماردینامیرینوذرمذکرسرپلذهاب
۱۹۱صدیقهویسیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۹۲نسرینکرمیشمس الهمونثسرپلذهاب
۱۹۳انصارقنبری کلاشسامانمذکرسرپلذهاب
۱۹۴زهرارضایی مونثسرپلذهاب
۱۹۵کیومرثفریادیفرهادمذکرسرپلذهاب
۱۹۶مینومرادیشاهپورمونثسرپلذهاب
۱۹۷اکرمسنجابیحسینمونثسرپلذهاب
۱۹۸قدرتیزدانیقاسممذکرسرپلذهاب
۱۹۹حسنمحمدیصالحمذکرسرپلذهاب
۲۰۰شرمینکاکاییحسینعلیمونثسرپلذهاب
۲۰۱نرمینکاکاییحسینعلیمونثسرپلذهاب
۲۰۲صلاح الدین شهبازمذکرسرپلذهاب
۲۰۳شربتنظریاحمدمونثسرپلذهاب
۲۰۴حسینایران دوستاحمدمذکرسرپلذهاب
۲۰۵احمدایران دوستنادرمذکرسرپلذهاب
۲۰۶نگارایران دوستحسینمونثسرپلذهاب
۲۰۷اسوهمرادیامینمونثسرپلذهاب
۲۰۸سمیهایران دوستحسینمونثسرپلذهاب
۲۰۹صورتایران دوست مونثسرپلذهاب
۲۱۰برزوکرمینادرمذکرسرپلذهاب
۲۱۱معوهکرمیبرزومونثسرپلذهاب
۲۱۲فاطمهعزیزی مونثسرپلذهاب
۲۱۳رئوفمحمدی مذکرسرپلذهاب
۲۱۴ارشیاویسی مذکرسرپلذهاب
۲۱۵کسریویسی مذکرسرپلذهاب
۲۱۶لیموخانلری مونثسرپلذهاب
۲۱۷عبدالهالیاسیخدادادمذکرسرپلذهاب
۲۱۸آکارالیاسیعبدالهمذکرسرپلذهاب
۲۱۹احمدرحمانی مذکرسرپلذهاب
۲۲۰عصمتسهرابیرستممونثسرپلذهاب
۲۲۱باربددانایی طوسمرادمذکرسرپلذهاب
۲۲۲میناقهرمانیفارسمونثسرپلذهاب
۲۲۳مریمحسینی قادریحاتممونثسرپلذهاب
۲۲۴غزالهصمدیکاکاعبدالهمونثسرپلذهاب
۲۲۵شوکتبادپرانحیدرمونثسرپلذهاب
۲۲۶بستهشفیعیعلی جانمونثسرپلذهاب
۲۲۷جلیلقدمیکاکامرادمذکرسرپلذهاب
۲۲۸رضاشهسواریهمه ویسمذکرسرپلذهاب
۲۲۹ربابهحیاناسماعیلمونثسرپلذهاب
۲۳۰نبیمحمدیشاپورمذکرسرپلذهاب
۲۳۱امینمرادی مذکرسرپلذهاب
۲۳۲هاجرآزادی مونثسرپلذهاب
۲۳۳بشرامرادیامینمونثسرپلذهاب
۲۳۴علیاحمدیوهابمذکرسرپلذهاب
۲۳۵عبدالوهاب احمدمذکرسرپلذهاب
۲۳۶علیاحمدیاسحقمذکرسرپلذهاب
۲۳۷فرشتهدانهشتهمحی الدینمونثسرپلذهاب
۲۳۸کوکبدارابیمصطفیمونثسرپلذهاب
۲۳۹امیرعلیرستمیسلیممذکرسرپلذهاب
۲۴۰سحراحمدیجوادمونثسرپلذهاب
۲۴۱زینبابراهیمیاحسانمونثسرپلذهاب
۲۴۲یدالهقادریابراهیممذکرسرپلذهاب
۲۴۳قبادمحمدیمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۲۴۴شیرزادناصریشیرخانمذکرسرپلذهاب
۲۴۵فرشتهرستمیایازمونثسرپلذهاب
۲۴۶آرادناصریشیرزادمذکرسرپلذهاب
۲۴۷یونسشکربیگیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۲۴۸آرمتینویسی؟مذکرسرپلذهاب
۲۴۹وهابکرمپور مذکرسرپلذهاب
۲۵۰فاطمهجاودان مونثسرپلذهاب
۲۵۱طوبیباقری مونثسرپلذهاب
۲۵۲فریباجاسمیصیداحمدمونثسرپلذهاب
۲۵۳سهیلاعزیزی خدایار مونثسرپلذهاب
۲۵۴پژمانعزیزیبهراممذکرسرپلذهاب
۲۵۵داناحسینی قادریحبیب الهمذکرسرپلذهاب
۲۵۶گرجیپالانیعلیمونثسرپلذهاب
۲۵۷شمسیزنگنهبکمرادمونثسرپلذهاب
۲۵۸دارابدارابیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۲۵۹جوهربهرکروضانمذکرسرپلذهاب
۲۶۰مهنازویسیشمس الهمونثسرپلذهاب
۲۶۱شیمامحمدشاپورمونثسرپلذهاب
۲۶۲شکرمرادیعبدالهمونثسرپلذهاب
۲۶۳فاطیمارضاییمیثممونثسرپلذهاب
۲۶۴پگاهرستمیکویارمونثسرپلذهاب
۲۶۵علیمهرابیحسنمذکرسرپلذهاب
۲۶۶سهیلاعباسیحبیب الهمونثسرپلذهاب
۲۶۷هستیالیاسیحاجیمرادمونثسرپلذهاب
۲۶۸حسامالیاسیحاجیمرادمذکرسرپلذهاب
۲۶۹حمزهالیاسیفاضلمذکرسرپلذهاب
۲۷۰عمادزارعحبیبمذکرسرپلذهاب
۲۷۱حمیدرضایی بیابانیاحمدمذکرسرپلذهاب
۲۷۲مهتابخدادادیعلیمرادمونثسرپلذهاب
۲۷۳رحیمیاراحمدیعبدالقادرمذکرسرپلذهاب
۲۷۴بکزادهامیدیملک علیمونثسرپلذهاب
۲۷۵سیروسبریعلیمذکرسرپلذهاب
۲۷۶محمدپارسافتاحیمجتبیمذکرسرپلذهاب
۲۷۷محمدطاهافتاحیمجتبیمذکرسرپلذهاب
۲۷۸مهسابسامیمرادمونثسرپلذهاب
۲۷۹محسننقدیحسینمذکرسرپلذهاب
۲۸۰حقمرادباباییعلیمرادمذکرسرپلذهاب
۲۸۱دنیابابایییونسمونثسرپلذهاب
۲۸۲فاطمهمومنیمحسنمونثسرپلذهاب
۲۸۳صوریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۲۸۴فریبازارعیجمالمونثسرپلذهاب
۲۸۵پروانهجوانمیریخدامرادمونثسرپلذهاب
۲۸۶النازارعیستارمونثسرپلذهاب
۲۸۷یدالهزارعیکاکاحسنمذکرسرپلذهاب
۲۸۸جوادنوریمحمدمذکرسرپلذهاب
۲۸۹کورشزارعییدالهمذکرسرپلذهاب
۲۹۰نهیهمحمودیکریممونثسرپلذهاب
۲۹۱مرادحاصلفریفتهجلیلمذکرسرپلذهاب
۲۹۲راحلهبخشیمحمدمرادمونثسرپلذهاب
۲۹۳محمدپارسااحمدیعلیمذکرسرپلذهاب
۲۹۴الناکرممهدیمونثسرپلذهاب
۲۹۵احمدپالانی جافیعبدالکریممذکرسرپلذهاب
۲۹۶خسروقادریعبدالرحمنمذکرسرپلذهاب
۲۹۷فرزانهیادگاریاحمدمونثسرپلذهاب
۲۹۸هاجررحیمیحجتمونثسرپلذهاب
۲۹۹عابدینمرادیاسفندیارمذکرسرپلذهاب
۳۰۰محمدسهرابیرئوفمذکرسرپلذهاب
۳۰۱نرگسپالانی جافیولیمونثسرپلذهاب
۳۰۲مرضیهحسینیسیدابراهیممونثسرپلذهاب
۳۰۳آرمیتاحسنیسیدابراهیممونثسرپلذهاب
۳۰۴سهیلحسینیابراهیممذکرسرپلذهاب
۳۰۵فرشتهنظریکاکاخاصمونثسرپلذهاب
۳۰۶تانیانظریتیمورمونثسرپلذهاب
۳۰۷القاصنظریمجیدمذکرسرپلذهاب
۳۰۸ابراهیماحمدیمیرزامرادمذکرسرپلذهاب
۳۰۹خانمرمضانیامینمونثسرپلذهاب
۳۱۰اله بخششمسیکلبعلیمذکرسرپلذهاب
۳۱۱عزیزصفریفارضمذکرسرپلذهاب
۳۱۲مصیبمرادبیگیجبارمذکرسرپلذهاب
۳۱۳نسریناحمدیمیرزامونثسرپلذهاب
۳۱۴عصریناسپریعلیمونثسرپلذهاب
۳۱۵روژیناسپریعلیمونثسرپلذهاب
۳۱۶نرگساسپریقبادمونثسرپلذهاب
۳۱۷نگاراسپریقبادمونثسرپلذهاب
۳۱۸یوسفاسپریعلیمذکرسرپلذهاب
۳۱۹ایوباسپریحسینمذکرسرپلذهاب
۳۲۰نسریناحمدیمیرزادادمونثسرپلذهاب
۳۲۱بتولحسنخانیحسنمونثسرپلذهاب
۳۲۲ناهیدمرادبیگیجهانبخشمونثسرپلذهاب
۳۲۳فروزانملکیکرم بیگمونثسرپلذهاب
۳۲۴یوسفحیدریحسنمذکرسرپلذهاب
۳۲۵اسماعیلبابایی اصیلعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۲۶نصرتمحمدی پاتاقمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۳۲۷روژینکرمییاسینمونثسرپلذهاب
۳۲۸روژانکرمییاسینمذکرسرپلذهاب
۳۲۹علیمحمدیمحمودمذکرسرپلذهاب
۳۳۰سلیمانکریمییارکرممذکرسرپلذهاب
۳۳۱زینبمحمدینادرمونثسرپلذهاب
۳۳۲امیرحسینرضاییمیثممذکرسرپلذهاب
۳۳۳حوری زادپالانی جافیعبدالعلیمونثسرپلذهاب
۳۳۴حسینعلیخانیعلیمذکرسرپلذهاب
۳۳۵حسینعلیپالانی مذکرسرپلذهاب
۳۳۶محمدرضاشهیدیجهانگردمذکرسرپلذهاب
۳۳۷جلیلفریفتهعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۳۸هستیاحمدیابراهیممونثسرپلذهاب
۳۳۹مهیااحمدیابراهیممونثسرپلذهاب
۳۴۰فهیمهباباییشمس الهمونثسرپلذهاب
۳۴۱هستیبایستهعلیمونثسرپلذهاب
۳۴۲احسانهاشمی مذکرسرپلذهاب
۳۴۳حبیب الهحسینی قادریحسنمذکرسرپلذهاب
۳۴۴حسینیاری مذکرسرپلذهاب
۳۴۵گودرزرضایی مذکرسرپلذهاب
۳۴۶میثمهاشمی مذکرسرپلذهاب
۳۴۷عبدالقادرعزیزیحبیبمذکرسرپلذهاب
۳۴۸هدیحسینی قادریحبیب الهمونثسرپلذهاب
۳۴۹سلطنتایوانی مونثسرپلذهاب
۳۵۰قمرمرادی مونثسرپلذهاب
۳۵۱صدیقهقنبری مونثسرپلذهاب
۳۵۲علاییکرمی مونثسرپلذهاب
۳۵۳ثنایزدان شناسمحمدمونثسرپلذهاب
۳۵۴سینایزدان شناسمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۵۵خاورپالانی جافیحسنمونثسرپلذهاب
۳۵۶آیداحیدریحسنمونثسرپلذهاب
۳۵۷حسناحیدریاحمدمونثسرپلذهاب
۳۵۸مهوشرستمیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۵۹لیلامیرزاییاسدمونثسرپلذهاب
۳۶۰گلزارمیرزاییاسدمونثسرپلذهاب
۳۶۱نویدکرمیامیدمذکرسرپلذهاب
۳۶۲دیارکرمیآیدامذکرسرپلذهاب
۳۶۳حمیددارابیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۳۶۴لیلامحمدیانمرادمونثسرپلذهاب
۳۶۵سید ابراهیمحسینیسیدرحمتمذکرسرپلذهاب
۳۶۶فوزیهمرادپورجمشیدمونثسرپلذهاب
۳۶۷عبدالهیوسفیعلیمذکرسرپلذهاب
۳۶۸کریمبرزگرولیمذکرسرپلذهاب
۳۶۹غزالهآوندقاسممونثسرپلذهاب
۳۷۰نازنینرنجبرمهدیمونثسرپلذهاب
۳۷۱ماردینیوسفیعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۷۲عایشهحیدریاحمدمونثسرپلذهاب
۳۷۳سمابرزگرکریممونثسرپلذهاب
۳۷۴بهارهطهماسبیعلیمونثسرپلذهاب
۳۷۵پروینکامرانیاحمدمونثسرپلذهاب
۳۷۶بنیامینبرزگرکریممذکرسرپلذهاب
۳۷۷علیطهماسبیکاک احمدمذکرسرپلذهاب
۳۷۸خاوریوسفیعلیمونثسرپلذهاب
۳۷۹محمدمحمودیعظیممذکرسرپلذهاب
۳۸۰سیدایرجحسینیسیدخلیلمذکرسرپلذهاب
۳۸۱جیرانبساککلبعلیمونثسرپلذهاب
۳۸۲کرداراعظمیعزیزمذکرسرپلذهاب
۳۸۳پرنیاکریمیرضامونثسرپلذهاب
۳۸۴کاک احمدطهماسبیعزیزمذکرسرپلذهاب
۳۸۵زیباحقگو راداحمدمونثسرپلذهاب
۳۸۶شوکتسلیمانی مونثسرپلذهاب
۳۸۷افسانهعزیزی گاوچالیجهانبخشمونثسرپلذهاب
۳۸۸سوریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۸۹صدریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۹۰فریحازارعیجمالمونثسرپلذهاب
۳۹۱ریحانهراستی فردخدانظرمونثسرپلذهاب
۳۹۲حسینعلیخانیعلیمذکرسرپلذهاب
۳۹۳یدالهزارعیکاک حسنمذکرسرپلذهاب
۳۹۴جوادنوری نژادمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۹۵صورتحیدرینورمحمدمونثسرپلذهاب
۳۹۶هادیهمتیمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۹۷بیانمرادیویس مرادمونثسرپلذهاب
۳۹۸اسدمرادی مذکرسرپلذهاب
۳۹۹مجهول الهویه  مونثسرپلذهاب
۴۰۰آقامرادنوروزیبیگ مرادمذکرسرپلذهاب
۴۰۱آمنهحسن پوریانمحمودمونثسرپلذهاب
۴۰۲علیرضادوستیانملکمذکرسرپلذهاب
۴۰۳سیده زینتامیریسید محمودمونثسرپلذهاب
۴۰۴سیده پریامیریسید محمودمونثسرپلذهاب
۴۰۵عبدالهآزادیطهماسبمونثسرپلذهاب
۴۰۶هاوژینآزادیجمشیدمونثسرپلذهاب
۴۰۷امینمرادیرحمانمذکرسرپلذهاب
۴۰۸هاجرآزادیاعظممذکرسرپلذهاب
۴۰۹فرهادفروهررستممذکرسرپلذهاب
۴۱۰احمدفتاحیعزیزمذکرسرپلذهاب
۴۱۱مرادمصطفاییعبدالکریممذکرسرپلذهاب
۴۱۲علیمحمدیعلی اکبرمذکرسرپلذهاب
۴۱۳علیشفیعیعلی محمدمذکرسرپلذهاب
۴۱۴محمدصادقشاهوندیمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۴۱۵علیروح پرورمحمدرضامذکرسرپلذهاب
۴۱۶احمدآلبوغبیشعبدعلیمذکرسرپلذهاب
۴۱۷ناصررضاییمحمودمذکرسرپلذهاب
۴۱۸سهرابباباییرستممذکرسرپلذهاب
۴۱۹ولیصفریعلیمذکرسرپلذهاب
۴۲۰فاطمهصادقی پورعباسمونثسرپلذهاب
۴۲۱والیهسلیمیسلیمانمونثسرپلذهاب
۴۲۲احمداحمدیمحمدمذکرسرپلذهاب
۴۲۳عایشهنی ریزیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۲۴سپیدهاحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۴۲۵گلارهاحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۴۲۶پریزادبهروزی بارهعزیزمونثسرپلذهاب
۴۲۷پیروزهولدی پورسلیممونثسرپلذهاب
۴۲۸هومنمرادیهوشنگمذکرسرپلذهاب
۴۲۹آنیسارستمیکاک حسنمونثسرپلذهاب
۴۳۰شوکتمحمدیطاهرمونثسرپلذهاب
۴۳۱غفورمحمدیامیرخانمذکرسرپلذهاب
۴۳۲شیواخالقی زادهعزیزمونثسرپلذهاب
۴۳۳جبارکرمیمحمودمذکرسرپلذهاب
۴۳۴زینترستمی اصیلامامعلیمونثسرپلذهاب
۴۳۵محمدپوررستمشادمانمذکرسرپلذهاب
۴۳۶ثریابراریفرامرزمونثسرپلذهاب
۴۳۷رضانظریعلیمذکرسرپلذهاب
۴۳۸آرینانظریرضامونثسرپلذهاب
۴۳۹آسیهعزیزیمجیدمونثسرپلذهاب
۴۴۰شرمینقیطرانیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۴۱کریمموحدیمحمدمذکرسرپلذهاب
۴۴۲عالیباباییعزیزمونثسرپلذهاب
۴۴۳سحرمروتیامیرخانمونثسرپلذهاب
۴۴۴کیمیامروتیامیرخانمونثسرپلذهاب
۴۴۵محمدمیرزاییبراتمذکرسرپلذهاب
۴۴۶لیلیقمامینعمتمونثسرپلذهاب
۴۴۷عزیزمرادیمحمدمذکرسرپلذهاب
۴۴۸اخترپالانی جافیعبدالکریممونثسرپلذهاب
۴۴۹ملوسسلیمییارولیمونثسرپلذهاب
۴۵۰گلباغمحمودیکریممونثسرپلذهاب
۴۵۱فرشتهحسینیقمرمونثسرپلذهاب
۴۵۲مهسایوسفیحبیبمونثسرپلذهاب
۴۵۳مریماحمدیعارفمونثسرپلذهاب
۴۵۴مانییوسفیحبیبمذکرسرپلذهاب
۴۵۵فاطمهخوشبختبابامرادمونثسرپلذهاب
۴۵۶شهابعباسیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۵۷آوینالیاسیقبادمونثسرپلذهاب
۴۵۸زینبرضایی بان بیدیتالی مرادمونثسرپلذهاب
۴۵۹آمنهعطوفتعبدالقادرمونثسرپلذهاب
۴۶۰فوزیهقیطرانیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۶۱علیجاندارابیفرجمذکرسرپلذهاب
۴۶۲امیرحسیناسکندریفرزادمذکرسرپلذهاب
۴۶۳مرضیهرستمینعمت الهمونثسرپلذهاب
۴۶۴پونهسیفوریمحمدمونثسرپلذهاب
۴۶۵خاورفرجیکاک علیمونثسرپلذهاب
۴۶۶ژوانمحمدیعلی محمدمونثسرپلذهاب
۴۶۷مروتحقانیبابامرادمونثسرپلذهاب
۴۶۸مهوشرستمیهمه مرادمونثسرپلذهاب
۴۶۹شریفنوروزیمحمدخانمذکرقصرشیرین
۴۷۰حسنمرادیخدامرادمذکرقصرشیرین
۴۷۱داریوشمرادی ونداحمدمذکرقصرشیرین
۴۷۲فاطمهنعیمی جگرلوییعلیمرادمونثقصرشیرین
۴۷۳قمرنازنوروزیجاسممونثقصرشیرین
۴۷۴اسدالهمرادیمرادمذکرقصرشیرین
۴۷۵فرامرزحبیبیملکمذکرقصرشیرین
۴۷۶مرضیهالهی ناصرخانیحبیب الهمونثقصرشیرین
۴۷۷شیریننوروزی دارخورمحمدمونثقصرشیرین
۴۷۸میثمکرمی مذکرقصرشیرین
۴۷۹فریدهاسماعیلی مونثقصرشیرین
۴۸۰منظریاری مونثقصرشیرین
۴۸۱دولتامیدی مونثقصرشیرین
۴۸۲ظفرعطایی مذکرقصرشیرین
۴۸۳مریمییلاقیقربانعلیمونثقصرشیرین
۴۸۴فاطمهنعمتی مونثقصرشیرین
۴۸۵مینازارعقدرت الهمونثکرمانشاه
۴۸۶زینبقنبریباباعلیمونثکرند
۴۸۷سیدگودرزحسینیسیدفریدونمذکرکرند
۴۸۸ساراکرمیرضامونثکرند
۴۸۹رمضانپالانی مذکرکرند
۴۹۰وحیدقنبریپرویزمذکرکرند
۴۹۱زرین تاجنیکدل مونثکرند
۴۹۲پروانهنیکدل مونثکرند
۴۹۳ستایشنیکدل مونثکرند
۴۹۴محمدمهدیپیرمرادی مذکرکرند
۴۹۵لیلاعثمانی مونثکرند
۴۹۶قاسمخیره دستمحمدمذکرکرند
۴۹۷رنگینهخیره دست مونثکرند
۴۹۸سالارخیره دست مذکرکرند
۴۹۹میناکریمیسیدشفیعمونثکرند
۵۰۰پیمانقبادی بروندیکاکامرادمذکرکرند
۵۰۱صدریهحیدریاحمدمرادمونثکرند
۵۰۲سوگلغلامی بیامهصابرمونثکرند
۵۰۳تیناصیادیسهرابمونثکرند
۵۰۴هانیتاصیادیسهرابمونثکرند
۵۰۵محمدکرمیمجتبیمذکر
۰

http://dananews.ir/?p=5426   :  لینک کوتاه

مطالب مرتبط

 • ۱۷۳ کالای دیگر از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شدند/ 9 بازدید
 • چرا ظریف بهترین گزینه ایران، برای رویارویی با ترامپ در جلسه شورای امنیت است؟/آقای ظریف شناخت خوبی از مقررات داخلی و آئین‌نامه‌ «شورای امنیت» دارد/ 11 بازدید
 • لعیا جنیدی: به طور مطلق آموزش برای همه است و هر گونه مقررات مغایر، ملغی است/ جاسوسی، محاربه و قاچاق انسان مشروط بر محکومیت قطعی کیفری است!/ 9 بازدید
 • وزیر کشور: با ابلاغ منع بکارگیری بازنشستگان، تعدادی از استانداران جابجا می‌شوند/ 8 بازدید
 • از چالش آب سیستان تا تراژدی هیرمند و هامون! / مشکلات آبی بین دو کشور ایران و افغانستان، قدمتی به اندازه تأسیس کشور افغانستان دارد/ 9 بازدید
 • توقف تخفیف‌های ۴۰ درصدی شرکت پُست به کُتب و مطبوعات!/ 8 بازدید
 • وزیر بهداشت:‏ آمریکا شرکت های دارویی را از معامله با ایران می ترساند! / تحریم‌ها فقط مردم را هدف قرار می‌دهد و بنای آن بر ‏افزایش نارضایتی عمومی  است!/ 25 بازدید
 • رئیس مرکز رسانه های دیجیتال: نمایشگاه رسانه های دیجیتال امسال متفاوت با قبل خواهد بود/ هدف ما توسعه و گسترش فضای دیجیتال « سالم،ایمن و مفید» است/ 18 بازدید
 • نشست سرمایه‌گذاری فناوری «دی-هشت» در تهران برگزار می شود/ 18 بازدید
 • رسول سراییان: چهار هدف راهبردی وزارت ارتباطات در تحول دیجیتال/ افزایش فرصتهای شغلی/ 13 بازدید
 • با رأی دیوان عدالت اداری؛حکم حذف آبونمان تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ شد!/ 19 بازدید
 • افزایش بیکاری وبی‌توجهی به بسته شدن پی‌درپی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها! / واردات از مبادی رسمی و قاچاق کمر صنعت وتولید را خم کرده است/واردات غیرضروری را متوقف کنید!/ 17 بازدید
 • وزیر ارشاد : نیازمند توازن در ژانرهای سینمایی هستیم/افزایش قیمت کاغذ شوکی بر پیکره نحیف نشر کتاب و مطبوعات!/ 22 بازدید
 • اعلام برندگان هفتادو پنجمین دوره جشنواره ونیز ۲۰۱۸/ 20 بازدید
 • معیارهای جدیدجشنواره شهید رجایی؛دستگاهی که آب، برق و گاز کمتر مصرف می کندیا با کارمند کمتر خدمات بیشتری ارائه دهد باید معیار شود!/ 21 بازدید
 • سواد آموزی ایران در فهرست جایزه بین‌المللی سوادآموزی ۲۰۱۸ یونسکو/ 26 بازدید
 • وقتی اینترنت وفضای مجازی با ۴ فناوری در آینده، پوست می‌اندازد!/ 17 بازدید
 • احتکار و ذخیره‌سازی خانگی بهانه بی‌اعتمادی به مدیران ومتولیان تنظیم بازار!/ 21 بازدید
 • رییس پردیس دانشکده‌های فنی: در ۲۵ سال گذشته صنعت درک درستی از فناوری نداشت ودانشگاه‌ها با تحقیقات آشنا نبودند!/ 22 بازدید
 • سرپرست دانشگاه آزاد: بی‌دقتی‌های به‌کارگیری اساتید شاخص دانشگاه آزاد جبران می‌شود / امکان بازگشت اساتید شاخص!/ 18 بازدید
 • کارگاه تخصصی ” چالش های قراردادها در شرایط رکود و بحران” برگزار می شود/ مصطفی خلیلی: برای آسیب کمتر از رکود وبحران کنونی، همه مدیران باید دانش روز و راهکارهای حقوقی وقانونی را بیاموزند!/ 282 بازدید
 • افزایش ارزش سهام و کاهش قیمت دلار!/ 60 بازدید
 • مدیرکل گلخانه ها و گیاهان دارویی:بالا بودن ضایعات حین برداشت گل و گیاه! / ۶۰درصد محصول گل و گیاه کشور صادراتی است/ لزوم رفع موانع صادراتی/ 48 بازدید
 • خوشبینی محتاطانه سرمایه گذاران! در نوسانات شدید بازار جهانی سهام و ارزهای نوظهور/ 43 بازدید
 • رونمایی از جنگنده ایرانی  «کوثر» باحضور رئیس جمهوری/ روزنامه ایتالیایی:ایران از معدود کشورهای سازنده جنگنده های نسل ۴ است/ 40 بازدید
 • دکتر حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت ومعدن شد/حسین مهری: توجه ویژه به سرمایه انسانی از مهم‌ترین موضوعات اصلی من در بانک صنعت معدن است/ 38 بازدید
 • محققان توصیه می کنند؛افراد دیابتی روزانه دو بار مسواک بزنند/بیماری لثه می تواند کنترل دیابت را سخت تر کند/ 38 بازدید
 • بزرگداشت حماسه جنگ چالدران؛ کتاب های درسی از تاریخ و فرهنگ ایران تهی شده است!/جوان امروز نه علی را می شناسد و نه رستم را!/ 37 بازدید
 • پروفسور نوآم چامسکی:با امریکای خطرناکی مواجه هستیم! /اروپا تمایل ندارد به منظور مقابله با تحریمهای ایران جلوی امریکا بایستد/ 35 بازدید
 • امیر امینی: پرداخت‌۷ هزار میلیارد از مطالبات ۱۸ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران، به شرط همکاری سازمان برنامه!/ 32 بازدید
 • محمد علی وکیلی: روحانی مدتهاست در تله بازی باخت -باخت گرفتارست! /علی شکوری راد:رییس جمهور بازنده شد ولی مجلس نیز برنده نشد!/ 28 بازدید
 • رئیس پارک فناوری پردیس خبر:صادرات محصولات دانش بنیان پارک فناوری پردیس به ۱۲ کشور/ 27 بازدید
 • امیررضا خادم: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای نیمه کاره ورزشی نیاز است// 27 بازدید
 • سواد آموزی ایران در فهرست جایزه بین‌المللی سوادآموزی ۲۰۱۸ یونسکو/ 26 بازدید
 • پروفسور مهدی محقق:نظام علمی ما غیرپویا است/ باید به میراث اصیل گذشته خود توجه کنیم!/ 26 بازدید
 • بعد از «یودن یا نبودن»ْ کیانوش عیاری دوباره سوژه‌ی اهدای عضو می‌سازد/ نقد کردن حق ماست و نشان دادن کاستی‌ها شاید وظیفه ما!/ 26 بازدید
 • رامبد جوان: گانگستر نیستیم، برنامه‌سازیم! / چرا سپاه باید به «خندوانه» پول بدهد؟!/«خندوانه» حال بعضی‌ها را بد می‌کند/ 26 بازدید
 • جزئیات طرح های اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران اعلام شد/ 25 بازدید
 • وزیر خارجه آلمان:ایجاد کانال های پرداخت مستقل از ایالات متحده و تاسیس نهاد مالی اروپایی و نظام سوئیفت بدون وابستگی، کاملا ناگزیر و ضروری است/ 25 بازدید
 • «اقتصاد» هم بی وزیر شد! /کرباسیان: وضعیت فعلی فقط تحت کنترل وزارت اقتصادی نیست!/ 25 بازدید
 • محمد مخبر دزفولی: ستاد اجرایی فرمان امام طرح های اقتصادی خود را به مردم واگذار می کند / ۰ نظر
 • دیوان عدالت اداری: شکایت ۷۲ دانشجوی بورسیه وارد تشخیص داده شد / ۰ نظر
 • رونمایی از جنگنده ایرانی  «کوثر» باحضور رئیس جمهوری/ روزنامه ایتالیایی:ایران از معدود کشورهای سازنده جنگنده های نسل ۴ است / ۰ نظر
 • افزایش بیکاری وبی‌توجهی به بسته شدن پی‌درپی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها! / واردات از مبادی رسمی و قاچاق کمر صنعت وتولید را خم کرده است/واردات غیرضروری را متوقف کنید! / ۰ نظر
 • رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر: محدودیت رسانه ها موجب رونق بازار ویژه خواری و فساد می شود/ وجود رسانه های منصف و شجاع و منتقد، نشانه سلامت، شفافیت و رشدجامعه است / ۰ نظر
 • پروفسور مهدی محقق:نظام علمی ما غیرپویا است/ باید به میراث اصیل گذشته خود توجه کنیم! / ۰ نظر
 • ۱۷۳ کالای دیگر از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شدند / ۰ نظر
 • دکتر مسعود برومند: شورای عالی عتف روی چالش های ملی متمرکز می شود / ۰ نظر
 • محسن هاشمی : تجربه شورای اول مایه عبرت ما شد! / قول داده‌ام رئیس محافظه‌کارنباشم/مردم حق دارند به ما اعتماد نکنند زیرا شهرداری یک دستگاه فربه است! / ۰ نظر
 • امیر امینی: پرداخت‌۷ هزار میلیارد از مطالبات ۱۸ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران، به شرط همکاری سازمان برنامه! / ۰ نظر
 • با رأی دیوان عدالت اداری؛حکم حذف آبونمان تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ شد! / ۰ نظر
 • رییس صندوق نوآوری و شکوفایی : شش صندوق مشارکتی در کشور راه‌اندازی می‌شودعدم هماهنگی در فضای علم و فناوری / ۰ نظر
 • بزرگداشت حماسه جنگ چالدران؛ کتاب های درسی از تاریخ و فرهنگ ایران تهی شده است!/جوان امروز نه علی را می شناسد و نه رستم را! / ۰ نظر
 • راه دشوار زنان برای ورود به مدیریت بنگاه های اقتصادی! / ۰ نظر
 • رئیس کل بانک مرکزی : پیمان‌سپاری ارزی احیا شد/ مجوز به صرافی‌ها برای وارد کردن ارز /تنها جنگ اقتصادی نیست، بلکه جنگ روانی و تبلیغاتی است! / ۰ نظر
 • دکتر حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت ومعدن شد/حسین مهری: توجه ویژه به سرمایه انسانی از مهم‌ترین موضوعات اصلی من در بانک صنعت معدن است / ۰ نظر
 • رسول سراییان: چهار هدف راهبردی وزارت ارتباطات در تحول دیجیتال/ افزایش فرصتهای شغلی / ۰ نظر
 • رئیس سازمان استاندارد : هیچ یک از استانداردهای ۸۵گانه خودرو حذف نمی‌شود/ نظارت بر بنزین کم نشده و سازمان محیط زیست متولی اصلی است / ۰ نظر
 • پروفسور نوآم چامسکی:با امریکای خطرناکی مواجه هستیم! /اروپا تمایل ندارد به منظور مقابله با تحریمهای ایران جلوی امریکا بایستد / ۰ نظر
 • دکتر حسین مهری: حمایت جدی و تکریم و تقدیر بخش خصوصی واقعی، از دغدغه های همیشگی دکتر کرباسیان است / ۰ نظر