منو
دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷

آخرین فهرست اسامی کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد

آخرین فهرست اسامی کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد
پزشکی قانونی اسامی 505 جانباخته زلزله استان کرمانشاه را منتشر کرد.
۸ آذر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۸:۲۴
/
/
221 بازدید
/
/

دانانیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ پزشکی قانونی آخرین آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه را ۵۰۵ نفر (۱ نفر مجهول الهویه) اعلام کرد.

این سازمان همچنین اسامی این ۵۰۵ نفر را به شرح زیر اعلام کرد:

اسامی جانباختگان به شرح زیر است:

 

ردیفنامنام خانوادگینام پدرجنسیتشهر
۱خداکرمده بالاییمحمدباقرمذکرازگله
۲رشیدصوفی مذکرازگله
۳مانیصوفیسعیدمذکرازگله
۴عطیهرسولیانیمحمدمونثازگله
۵امینیوسفیمحمودمذکرازگله
۶عبدالهمحمودیفتاحمذکرازگله
۷مرادصیدیفرخمذکراسلام آباد
۸ژوانصالحیفاضلمونثتازه آباد
۹خورشیداحمدیمحمودمونثثلاث باباجانی
۱۰خاتونفیضیفرجمونثثلاث باباجانی
۱۱سرداربدریغریبمونثثلاث باباجانی
۱۲پویاملکی آینه وندیشهراممذکرثلاث باباجانی
۱۳تارارضاییعادلمونثثلاث باباجانی
۱۴فتاحپیریعلیمرادمذکرثلاث باباجانی
۱۵خاصیهمرادیرحیممونثثلاث باباجانی
۱۶عزیزمریدیمصطفیمذکرثلاث باباجانی
۱۷حسنامامیمطاعمذکرثلاث باباجانی
۱۸کافیهاحمدیعلیمونثثلاث باباجانی
۱۹کافیهامیرخانی پورعلیمونثثلاث باباجانی
۲۰ولیمحمودیعلیمذکرثلاث باباجانی
۲۱سلماالماسیمجیدمونثثلاث باباجانی
۲۲فرجصوفیحسینمذکرثلاث باباجانی
۲۳سیدتورانالبتکینسیدصیفورمونثسرپلذهاب
۲۴پرنیاالبتکینسیاوشمونثسرپلذهاب
۲۵پیمانشکری ده عباسیحیدرمذکرسرپلذهاب
۲۶همارضاییرضامونثسرپلذهاب
۲۷زینبفرضیعلی نظرمونثسرپلذهاب
۲۸مانیساویسیمنصورمونثسرپلذهاب
۲۹فریدونسلطانییدالهمذکرسرپلذهاب
۳۰ابراهیمرمضانی میراحمدیمحمدرشیدمذکرسرپلذهاب
۳۱حدیثکرمیعلی اشرفمونثسرپلذهاب
۳۲اکبردامن خورشیدحیدرمذکرسرپلذهاب
۳۳فریدهاسماعیلیامان الهمونثسرپلذهاب
۳۴اکبرسنجابیحسینمذکرسرپلذهاب
۳۵جبرئیلجامععبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۶انوریوسفیمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۷محمدمتینرحمتی نظرآبادیحسینمذکرسرپلذهاب
۳۸خاورویسی مونثسرپلذهاب
۳۹سمیراپورمحمدیاسدمونثسرپلذهاب
۴۰سیدقاسمساداتیسیدصفرمذکرسرپلذهاب
۴۱منظریاری قره بلاغیرستممونثسرپلذهاب
۴۲والیهمرادیطاهرمونثسرپلذهاب
۴۳معصومهفتاحیخسرومونثسرپلذهاب
۴۴گلاویژحسینی قادریحاتممونثسرپلذهاب
۴۵بهزادصادقی ده ابراهیمیحبیبمذکرسرپلذهاب
۴۶مبینارضاییعلی میتمونثسرپلذهاب
۴۷ثریامحمدیامیرمونثسرپلذهاب
۴۸بردیاباقریمجتبیمذکرسرپلذهاب
۴۹آنامیرزاییداوود بخشمونثسرپلذهاب
۵۰فاضلغلامیمحمدمذکرسرپلذهاب
۵۱سیدسپهرحسینیسیدگودرزمذکرسرپلذهاب
۵۲سیدکوثرحسینیسیدگودرزمونثسرپلذهاب
۵۳نرگسزارععبدالهمونثسرپلذهاب
۵۴کاظمبهرامی مقدس مذکرسرپلذهاب
۵۵معصومهحیدری مونثسرپلذهاب
۵۶کیومرثباقری مذکرسرپلذهاب
۵۷آقامیرنادری مذکرسرپلذهاب
۵۸کیومرثبنخشتاحمدمذکرسرپلذهاب
۵۹دولتامیریعلیمرادمونثسرپلذهاب
۶۰سهیلعطاییظفرمذکرسرپلذهاب
۶۱شاهیننجفیامیرمذکرسرپلذهاب
۶۲آیلینمرادیانمسلممونثسرپلذهاب
۶۳ظفرعطاییعبدالهمذکرسرپلذهاب
۶۴فریدهرضاییعلی حسنمونثسرپلذهاب
۶۵محمدرضااسماعیلیپیمانمذکرسرپلذهاب
۶۶عبدالحسیناحساناسدالهمذکرسرپلذهاب
۶۷صمددارابیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۶۸محمدطاهادارابیصمدمذکرسرپلذهاب
۶۹محمدیاسیندارابیصمدمذکرسرپلذهاب
۷۰محمدکرمیرمضانمذکرسرپلذهاب
۷۱عباسدارابیحیاتمذکرسرپلذهاب
۷۲آرینمحمودیسیروسمذکرسرپلذهاب
۷۳سیف علیقدمیولیمذکرسرپلذهاب
۷۴لیداشاهماریبهمنمونثسرپلذهاب
۷۵فاطمهمحمودیعبدالعزیزمونثسرپلذهاب
۷۶طاوسمنصوریشیرزادمونثسرپلذهاب
۷۷ریحانمحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۷۸ژیلاناصری نژادانورمونثسرپلذهاب
۷۹علی اشرفکرم زادهسلمانمذکرسرپلذهاب
۸۰علی اکبربحرکادمانمذکرسرپلذهاب
۸۱سلمانبحرکادمانمذکرسرپلذهاب
۸۲یدالهبساط زادهشیرخانمذکرسرپلذهاب
۸۳مازیارمرادبیگیرضامذکرسرپلذهاب
۸۴لیلامرادبیگیمازیارمونثسرپلذهاب
۸۵فرحنازمرادیصمدمونثسرپلذهاب
۸۶مبینیاریجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۸۷مینایاریجهانبخشمونثسرپلذهاب
۸۸الهامخوشگفتاررضامونثسرپلذهاب
۸۹یسنامرادیکرم رضامونثسرپلذهاب
۹۰عبدالحسیناحسانیاسدالهمذکرسرپلذهاب
۹۱محمدگودرزی مذکرسرپلذهاب
۹۲آرمینامین زادهمجیدمذکرسرپلذهاب
۹۳محمدمصطفاییمعارفمذکرسرپلذهاب
۹۴خرامانرستمیعلیمونثسرپلذهاب
۹۵لیلاکمانگرصفیارمونثسرپلذهاب
۹۶طوطیالماسیگلمرادمونثسرپلذهاب
۹۷شهابمحمدیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۹۸گل انداممحمدیحسنمونثسرپلذهاب
۹۹آمینهگوهرمهرکرممونثسرپلذهاب
۱۰۰زرین تاجاحمدیعبدالعزیزمونثسرپلذهاب
۱۰۱جلالالیاسی برزلاقعلی حسنمذکرسرپلذهاب
۱۰۲فرهادالیاسی برزلاقعلی حسنمذکرسرپلذهاب
۱۰۳احترامرستمیعلی زمانمونثسرپلذهاب
۱۰۴زینبمحمدیرضاحسینمونثسرپلذهاب
۱۰۵بنیامینصادقیمهرانمذکرسرپلذهاب
۱۰۶فاطمهشریف نیاابراهیممونثسرپلذهاب
۱۰۷شایانشریف نیااحمدمذکرسرپلذهاب
۱۰۸پدرامامینیاسماعیلمذکرسرپلذهاب
۱۰۹جهانبخشکرمیرستممذکرسرپلذهاب
۱۱۰کریمآزادیخسرومذکرسرپلذهاب
۱۱۱عزیزالهویسیحمیدمذکرسرپلذهاب
۱۱۲شیرینکرمیرمضانمونثسرپلذهاب
۱۱۳آرمانکرمیرمضانمذکرسرپلذهاب
۱۱۴کاوهمرادیمصطفیمذکرسرپلذهاب
۱۱۵آرساممرادیکاوهمذکرسرپلذهاب
۱۱۶فرحنازعبدلیحسینمونثسرپلذهاب
۱۱۷کورشالماسیصوفمذکرسرپلذهاب
۱۱۸آرشالماسیکورشمذکرسرپلذهاب
۱۱۹نویدالیاسیحسنمذکرسرپلذهاب
۱۲۰حدیقهالیاسی مونثسرپلذهاب
۱۲۱قباداکبریفرجمذکرسرپلذهاب
۱۲۲قمرفلاحاکبرمونثسرپلذهاب
۱۲۳علی محمدرضایی مذکرسرپلذهاب
۱۲۴خزالهخدایاریبابامونثسرپلذهاب
۱۲۵پرستوآزادیکریممونثسرپلذهاب
۱۲۶آرانآزادیکریممونثسرپلذهاب
۱۲۷اخترچراغیمرادمونثسرپلذهاب
۱۲۸خاورصیدیصیداحمدمونثسرپلذهاب
۱۲۹حسنمرادیمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۰جبارمرادبیگی مذکرسرپلذهاب
۱۳۱طوبیمنصوریشمس الهمونثسرپلذهاب
۱۳۲کیانمرادبیگیکامرانمذکرسرپلذهاب
۱۳۳یزدانمحمدی تپه لکیمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۴رسولمحمدی تپه لکیمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۵تیناناصریعبدالهمونثسرپلذهاب
۱۳۶آقامراداقدمکاکامرادمذکرسرپلذهاب
۱۳۷مازیاراخگر مذکرسرپلذهاب
۱۳۸چیمناخگربابامرادمونثسرپلذهاب
۱۳۹افسانهاخترشناسبهراممونثسرپلذهاب
۱۴۰هیوامرادیانسهرابمونثسرپلذهاب
۱۴۱فاطمهخوشگفتاررضامونثسرپلذهاب
۱۴۲نزاکتبهرامیعلیمرادمونثسرپلذهاب
۱۴۳فاطمهاخگرعلی اکبرمونثسرپلذهاب
۱۴۴میناپاکروبابامونثسرپلذهاب
۱۴۵جوادمرادبیگیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۱۴۶راناویسیعلی جانمونثسرپلذهاب
۱۴۷سجادفلاحقنبرمذکرسرپلذهاب
۱۴۸پروینعباسیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۴۹حوری زادرستمیلطیفمونثسرپلذهاب
۱۵۰آرشامامینیمعارفمذکرسرپلذهاب
۱۵۱شهنازطاهری مونثسرپلذهاب
۱۵۲الههکمریجبارمونثسرپلذهاب
۱۵۳سعیدفتاحیمرادعلیمذکرسرپلذهاب
۱۵۴گلچینمرادیپیرمرادمونثسرپلذهاب
۱۵۵زرینهالیاسیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۵۶ناصررضاییمحمودمذکرسرپلذهاب
۱۵۷فرشتهعسگریخسرومونثسرپلذهاب
۱۵۸امیرعلیرنجبرمهدیمذکرسرپلذهاب
۱۵۹خدیجهسهرابی چغابلکیخدامرادمونثسرپلذهاب
۱۶۰فریدهاسماعیلیامانمونثسرپلذهاب
۱۶۱مهینکیوان تبارحمیدمونثسرپلذهاب
۱۶۲زهراپالانی جافیمرادمونثسرپلذهاب
۱۶۳میثمکرمیعلی اشرفمذکرسرپلذهاب
۱۶۴عبدالرضانظریخانجانمذکرسرپلذهاب
۱۶۵آرزونجفیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۶۶آتنایادگاریایازمونثسرپلذهاب
۱۶۷فریدونسلطانیبهراممذکرسرپلذهاب
۱۶۸پرهاماسفندیاریداریوشمذکرسرپلذهاب
۱۶۹تورجنوروزیعلیدادمذکرسرپلذهاب
۱۷۰نیماکرم پوروهابمذکرسرپلذهاب
۱۷۱علیقاضی پوررضامذکرسرپلذهاب
۱۷۲نرمینکرمیکاکامرادمونثسرپلذهاب
۱۷۳پویانیاریمحسنمذکرسرپلذهاب
۱۷۴آرینارستمیحجتمونثسرپلذهاب
۱۷۵علی احمدباقریعلی پاشامذکرسرپلذهاب
۱۷۶طوبیباپیریعلیمونثسرپلذهاب
۱۷۷مهدیهمتیجوادمذکرسرپلذهاب
۱۷۸بسطامصحرایی نژادعبدالهمذکرسرپلذهاب
۱۷۹ابوالفضلکشتمندمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۸۰احسانکشتمندابوالفضلمذکرسرپلذهاب
۱۸۱شکوفهبهرامیکمالمونثسرپلذهاب
۱۸۲عبدالرحیمعزیزیعلی محمدمذکرسرپلذهاب
۱۸۳علی باباویسیعلی بگمذکرسرپلذهاب
۱۸۴پرویزمریدیمجیدمذکرسرپلذهاب
۱۸۵احمدعلیاحمدیدرویشعلیمذکرسرپلذهاب
۱۸۶مرادحاصلامیدی مذکرسرپلذهاب
۱۸۷ابراهیممحمودیان مذکرسرپلذهاب
۱۸۸لیلامحمدویسیعبدالهمونثسرپلذهاب
۱۸۹نیلوفررحیمینادرمونثسرپلذهاب
۱۹۰ماردینامیرینوذرمذکرسرپلذهاب
۱۹۱صدیقهویسیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۹۲نسرینکرمیشمس الهمونثسرپلذهاب
۱۹۳انصارقنبری کلاشسامانمذکرسرپلذهاب
۱۹۴زهرارضایی مونثسرپلذهاب
۱۹۵کیومرثفریادیفرهادمذکرسرپلذهاب
۱۹۶مینومرادیشاهپورمونثسرپلذهاب
۱۹۷اکرمسنجابیحسینمونثسرپلذهاب
۱۹۸قدرتیزدانیقاسممذکرسرپلذهاب
۱۹۹حسنمحمدیصالحمذکرسرپلذهاب
۲۰۰شرمینکاکاییحسینعلیمونثسرپلذهاب
۲۰۱نرمینکاکاییحسینعلیمونثسرپلذهاب
۲۰۲صلاح الدین شهبازمذکرسرپلذهاب
۲۰۳شربتنظریاحمدمونثسرپلذهاب
۲۰۴حسینایران دوستاحمدمذکرسرپلذهاب
۲۰۵احمدایران دوستنادرمذکرسرپلذهاب
۲۰۶نگارایران دوستحسینمونثسرپلذهاب
۲۰۷اسوهمرادیامینمونثسرپلذهاب
۲۰۸سمیهایران دوستحسینمونثسرپلذهاب
۲۰۹صورتایران دوست مونثسرپلذهاب
۲۱۰برزوکرمینادرمذکرسرپلذهاب
۲۱۱معوهکرمیبرزومونثسرپلذهاب
۲۱۲فاطمهعزیزی مونثسرپلذهاب
۲۱۳رئوفمحمدی مذکرسرپلذهاب
۲۱۴ارشیاویسی مذکرسرپلذهاب
۲۱۵کسریویسی مذکرسرپلذهاب
۲۱۶لیموخانلری مونثسرپلذهاب
۲۱۷عبدالهالیاسیخدادادمذکرسرپلذهاب
۲۱۸آکارالیاسیعبدالهمذکرسرپلذهاب
۲۱۹احمدرحمانی مذکرسرپلذهاب
۲۲۰عصمتسهرابیرستممونثسرپلذهاب
۲۲۱باربددانایی طوسمرادمذکرسرپلذهاب
۲۲۲میناقهرمانیفارسمونثسرپلذهاب
۲۲۳مریمحسینی قادریحاتممونثسرپلذهاب
۲۲۴غزالهصمدیکاکاعبدالهمونثسرپلذهاب
۲۲۵شوکتبادپرانحیدرمونثسرپلذهاب
۲۲۶بستهشفیعیعلی جانمونثسرپلذهاب
۲۲۷جلیلقدمیکاکامرادمذکرسرپلذهاب
۲۲۸رضاشهسواریهمه ویسمذکرسرپلذهاب
۲۲۹ربابهحیاناسماعیلمونثسرپلذهاب
۲۳۰نبیمحمدیشاپورمذکرسرپلذهاب
۲۳۱امینمرادی مذکرسرپلذهاب
۲۳۲هاجرآزادی مونثسرپلذهاب
۲۳۳بشرامرادیامینمونثسرپلذهاب
۲۳۴علیاحمدیوهابمذکرسرپلذهاب
۲۳۵عبدالوهاب احمدمذکرسرپلذهاب
۲۳۶علیاحمدیاسحقمذکرسرپلذهاب
۲۳۷فرشتهدانهشتهمحی الدینمونثسرپلذهاب
۲۳۸کوکبدارابیمصطفیمونثسرپلذهاب
۲۳۹امیرعلیرستمیسلیممذکرسرپلذهاب
۲۴۰سحراحمدیجوادمونثسرپلذهاب
۲۴۱زینبابراهیمیاحسانمونثسرپلذهاب
۲۴۲یدالهقادریابراهیممذکرسرپلذهاب
۲۴۳قبادمحمدیمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۲۴۴شیرزادناصریشیرخانمذکرسرپلذهاب
۲۴۵فرشتهرستمیایازمونثسرپلذهاب
۲۴۶آرادناصریشیرزادمذکرسرپلذهاب
۲۴۷یونسشکربیگیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۲۴۸آرمتینویسی؟مذکرسرپلذهاب
۲۴۹وهابکرمپور مذکرسرپلذهاب
۲۵۰فاطمهجاودان مونثسرپلذهاب
۲۵۱طوبیباقری مونثسرپلذهاب
۲۵۲فریباجاسمیصیداحمدمونثسرپلذهاب
۲۵۳سهیلاعزیزی خدایار مونثسرپلذهاب
۲۵۴پژمانعزیزیبهراممذکرسرپلذهاب
۲۵۵داناحسینی قادریحبیب الهمذکرسرپلذهاب
۲۵۶گرجیپالانیعلیمونثسرپلذهاب
۲۵۷شمسیزنگنهبکمرادمونثسرپلذهاب
۲۵۸دارابدارابیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۲۵۹جوهربهرکروضانمذکرسرپلذهاب
۲۶۰مهنازویسیشمس الهمونثسرپلذهاب
۲۶۱شیمامحمدشاپورمونثسرپلذهاب
۲۶۲شکرمرادیعبدالهمونثسرپلذهاب
۲۶۳فاطیمارضاییمیثممونثسرپلذهاب
۲۶۴پگاهرستمیکویارمونثسرپلذهاب
۲۶۵علیمهرابیحسنمذکرسرپلذهاب
۲۶۶سهیلاعباسیحبیب الهمونثسرپلذهاب
۲۶۷هستیالیاسیحاجیمرادمونثسرپلذهاب
۲۶۸حسامالیاسیحاجیمرادمذکرسرپلذهاب
۲۶۹حمزهالیاسیفاضلمذکرسرپلذهاب
۲۷۰عمادزارعحبیبمذکرسرپلذهاب
۲۷۱حمیدرضایی بیابانیاحمدمذکرسرپلذهاب
۲۷۲مهتابخدادادیعلیمرادمونثسرپلذهاب
۲۷۳رحیمیاراحمدیعبدالقادرمذکرسرپلذهاب
۲۷۴بکزادهامیدیملک علیمونثسرپلذهاب
۲۷۵سیروسبریعلیمذکرسرپلذهاب
۲۷۶محمدپارسافتاحیمجتبیمذکرسرپلذهاب
۲۷۷محمدطاهافتاحیمجتبیمذکرسرپلذهاب
۲۷۸مهسابسامیمرادمونثسرپلذهاب
۲۷۹محسننقدیحسینمذکرسرپلذهاب
۲۸۰حقمرادباباییعلیمرادمذکرسرپلذهاب
۲۸۱دنیابابایییونسمونثسرپلذهاب
۲۸۲فاطمهمومنیمحسنمونثسرپلذهاب
۲۸۳صوریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۲۸۴فریبازارعیجمالمونثسرپلذهاب
۲۸۵پروانهجوانمیریخدامرادمونثسرپلذهاب
۲۸۶النازارعیستارمونثسرپلذهاب
۲۸۷یدالهزارعیکاکاحسنمذکرسرپلذهاب
۲۸۸جوادنوریمحمدمذکرسرپلذهاب
۲۸۹کورشزارعییدالهمذکرسرپلذهاب
۲۹۰نهیهمحمودیکریممونثسرپلذهاب
۲۹۱مرادحاصلفریفتهجلیلمذکرسرپلذهاب
۲۹۲راحلهبخشیمحمدمرادمونثسرپلذهاب
۲۹۳محمدپارسااحمدیعلیمذکرسرپلذهاب
۲۹۴الناکرممهدیمونثسرپلذهاب
۲۹۵احمدپالانی جافیعبدالکریممذکرسرپلذهاب
۲۹۶خسروقادریعبدالرحمنمذکرسرپلذهاب
۲۹۷فرزانهیادگاریاحمدمونثسرپلذهاب
۲۹۸هاجررحیمیحجتمونثسرپلذهاب
۲۹۹عابدینمرادیاسفندیارمذکرسرپلذهاب
۳۰۰محمدسهرابیرئوفمذکرسرپلذهاب
۳۰۱نرگسپالانی جافیولیمونثسرپلذهاب
۳۰۲مرضیهحسینیسیدابراهیممونثسرپلذهاب
۳۰۳آرمیتاحسنیسیدابراهیممونثسرپلذهاب
۳۰۴سهیلحسینیابراهیممذکرسرپلذهاب
۳۰۵فرشتهنظریکاکاخاصمونثسرپلذهاب
۳۰۶تانیانظریتیمورمونثسرپلذهاب
۳۰۷القاصنظریمجیدمذکرسرپلذهاب
۳۰۸ابراهیماحمدیمیرزامرادمذکرسرپلذهاب
۳۰۹خانمرمضانیامینمونثسرپلذهاب
۳۱۰اله بخششمسیکلبعلیمذکرسرپلذهاب
۳۱۱عزیزصفریفارضمذکرسرپلذهاب
۳۱۲مصیبمرادبیگیجبارمذکرسرپلذهاب
۳۱۳نسریناحمدیمیرزامونثسرپلذهاب
۳۱۴عصریناسپریعلیمونثسرپلذهاب
۳۱۵روژیناسپریعلیمونثسرپلذهاب
۳۱۶نرگساسپریقبادمونثسرپلذهاب
۳۱۷نگاراسپریقبادمونثسرپلذهاب
۳۱۸یوسفاسپریعلیمذکرسرپلذهاب
۳۱۹ایوباسپریحسینمذکرسرپلذهاب
۳۲۰نسریناحمدیمیرزادادمونثسرپلذهاب
۳۲۱بتولحسنخانیحسنمونثسرپلذهاب
۳۲۲ناهیدمرادبیگیجهانبخشمونثسرپلذهاب
۳۲۳فروزانملکیکرم بیگمونثسرپلذهاب
۳۲۴یوسفحیدریحسنمذکرسرپلذهاب
۳۲۵اسماعیلبابایی اصیلعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۲۶نصرتمحمدی پاتاقمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۳۲۷روژینکرمییاسینمونثسرپلذهاب
۳۲۸روژانکرمییاسینمذکرسرپلذهاب
۳۲۹علیمحمدیمحمودمذکرسرپلذهاب
۳۳۰سلیمانکریمییارکرممذکرسرپلذهاب
۳۳۱زینبمحمدینادرمونثسرپلذهاب
۳۳۲امیرحسینرضاییمیثممذکرسرپلذهاب
۳۳۳حوری زادپالانی جافیعبدالعلیمونثسرپلذهاب
۳۳۴حسینعلیخانیعلیمذکرسرپلذهاب
۳۳۵حسینعلیپالانی مذکرسرپلذهاب
۳۳۶محمدرضاشهیدیجهانگردمذکرسرپلذهاب
۳۳۷جلیلفریفتهعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۳۸هستیاحمدیابراهیممونثسرپلذهاب
۳۳۹مهیااحمدیابراهیممونثسرپلذهاب
۳۴۰فهیمهباباییشمس الهمونثسرپلذهاب
۳۴۱هستیبایستهعلیمونثسرپلذهاب
۳۴۲احسانهاشمی مذکرسرپلذهاب
۳۴۳حبیب الهحسینی قادریحسنمذکرسرپلذهاب
۳۴۴حسینیاری مذکرسرپلذهاب
۳۴۵گودرزرضایی مذکرسرپلذهاب
۳۴۶میثمهاشمی مذکرسرپلذهاب
۳۴۷عبدالقادرعزیزیحبیبمذکرسرپلذهاب
۳۴۸هدیحسینی قادریحبیب الهمونثسرپلذهاب
۳۴۹سلطنتایوانی مونثسرپلذهاب
۳۵۰قمرمرادی مونثسرپلذهاب
۳۵۱صدیقهقنبری مونثسرپلذهاب
۳۵۲علاییکرمی مونثسرپلذهاب
۳۵۳ثنایزدان شناسمحمدمونثسرپلذهاب
۳۵۴سینایزدان شناسمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۵۵خاورپالانی جافیحسنمونثسرپلذهاب
۳۵۶آیداحیدریحسنمونثسرپلذهاب
۳۵۷حسناحیدریاحمدمونثسرپلذهاب
۳۵۸مهوشرستمیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۵۹لیلامیرزاییاسدمونثسرپلذهاب
۳۶۰گلزارمیرزاییاسدمونثسرپلذهاب
۳۶۱نویدکرمیامیدمذکرسرپلذهاب
۳۶۲دیارکرمیآیدامذکرسرپلذهاب
۳۶۳حمیددارابیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۳۶۴لیلامحمدیانمرادمونثسرپلذهاب
۳۶۵سید ابراهیمحسینیسیدرحمتمذکرسرپلذهاب
۳۶۶فوزیهمرادپورجمشیدمونثسرپلذهاب
۳۶۷عبدالهیوسفیعلیمذکرسرپلذهاب
۳۶۸کریمبرزگرولیمذکرسرپلذهاب
۳۶۹غزالهآوندقاسممونثسرپلذهاب
۳۷۰نازنینرنجبرمهدیمونثسرپلذهاب
۳۷۱ماردینیوسفیعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۷۲عایشهحیدریاحمدمونثسرپلذهاب
۳۷۳سمابرزگرکریممونثسرپلذهاب
۳۷۴بهارهطهماسبیعلیمونثسرپلذهاب
۳۷۵پروینکامرانیاحمدمونثسرپلذهاب
۳۷۶بنیامینبرزگرکریممذکرسرپلذهاب
۳۷۷علیطهماسبیکاک احمدمذکرسرپلذهاب
۳۷۸خاوریوسفیعلیمونثسرپلذهاب
۳۷۹محمدمحمودیعظیممذکرسرپلذهاب
۳۸۰سیدایرجحسینیسیدخلیلمذکرسرپلذهاب
۳۸۱جیرانبساککلبعلیمونثسرپلذهاب
۳۸۲کرداراعظمیعزیزمذکرسرپلذهاب
۳۸۳پرنیاکریمیرضامونثسرپلذهاب
۳۸۴کاک احمدطهماسبیعزیزمذکرسرپلذهاب
۳۸۵زیباحقگو راداحمدمونثسرپلذهاب
۳۸۶شوکتسلیمانی مونثسرپلذهاب
۳۸۷افسانهعزیزی گاوچالیجهانبخشمونثسرپلذهاب
۳۸۸سوریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۸۹صدریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۹۰فریحازارعیجمالمونثسرپلذهاب
۳۹۱ریحانهراستی فردخدانظرمونثسرپلذهاب
۳۹۲حسینعلیخانیعلیمذکرسرپلذهاب
۳۹۳یدالهزارعیکاک حسنمذکرسرپلذهاب
۳۹۴جوادنوری نژادمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۹۵صورتحیدرینورمحمدمونثسرپلذهاب
۳۹۶هادیهمتیمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۹۷بیانمرادیویس مرادمونثسرپلذهاب
۳۹۸اسدمرادی مذکرسرپلذهاب
۳۹۹مجهول الهویه  مونثسرپلذهاب
۴۰۰آقامرادنوروزیبیگ مرادمذکرسرپلذهاب
۴۰۱آمنهحسن پوریانمحمودمونثسرپلذهاب
۴۰۲علیرضادوستیانملکمذکرسرپلذهاب
۴۰۳سیده زینتامیریسید محمودمونثسرپلذهاب
۴۰۴سیده پریامیریسید محمودمونثسرپلذهاب
۴۰۵عبدالهآزادیطهماسبمونثسرپلذهاب
۴۰۶هاوژینآزادیجمشیدمونثسرپلذهاب
۴۰۷امینمرادیرحمانمذکرسرپلذهاب
۴۰۸هاجرآزادیاعظممذکرسرپلذهاب
۴۰۹فرهادفروهررستممذکرسرپلذهاب
۴۱۰احمدفتاحیعزیزمذکرسرپلذهاب
۴۱۱مرادمصطفاییعبدالکریممذکرسرپلذهاب
۴۱۲علیمحمدیعلی اکبرمذکرسرپلذهاب
۴۱۳علیشفیعیعلی محمدمذکرسرپلذهاب
۴۱۴محمدصادقشاهوندیمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۴۱۵علیروح پرورمحمدرضامذکرسرپلذهاب
۴۱۶احمدآلبوغبیشعبدعلیمذکرسرپلذهاب
۴۱۷ناصررضاییمحمودمذکرسرپلذهاب
۴۱۸سهرابباباییرستممذکرسرپلذهاب
۴۱۹ولیصفریعلیمذکرسرپلذهاب
۴۲۰فاطمهصادقی پورعباسمونثسرپلذهاب
۴۲۱والیهسلیمیسلیمانمونثسرپلذهاب
۴۲۲احمداحمدیمحمدمذکرسرپلذهاب
۴۲۳عایشهنی ریزیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۲۴سپیدهاحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۴۲۵گلارهاحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۴۲۶پریزادبهروزی بارهعزیزمونثسرپلذهاب
۴۲۷پیروزهولدی پورسلیممونثسرپلذهاب
۴۲۸هومنمرادیهوشنگمذکرسرپلذهاب
۴۲۹آنیسارستمیکاک حسنمونثسرپلذهاب
۴۳۰شوکتمحمدیطاهرمونثسرپلذهاب
۴۳۱غفورمحمدیامیرخانمذکرسرپلذهاب
۴۳۲شیواخالقی زادهعزیزمونثسرپلذهاب
۴۳۳جبارکرمیمحمودمذکرسرپلذهاب
۴۳۴زینترستمی اصیلامامعلیمونثسرپلذهاب
۴۳۵محمدپوررستمشادمانمذکرسرپلذهاب
۴۳۶ثریابراریفرامرزمونثسرپلذهاب
۴۳۷رضانظریعلیمذکرسرپلذهاب
۴۳۸آرینانظریرضامونثسرپلذهاب
۴۳۹آسیهعزیزیمجیدمونثسرپلذهاب
۴۴۰شرمینقیطرانیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۴۱کریمموحدیمحمدمذکرسرپلذهاب
۴۴۲عالیباباییعزیزمونثسرپلذهاب
۴۴۳سحرمروتیامیرخانمونثسرپلذهاب
۴۴۴کیمیامروتیامیرخانمونثسرپلذهاب
۴۴۵محمدمیرزاییبراتمذکرسرپلذهاب
۴۴۶لیلیقمامینعمتمونثسرپلذهاب
۴۴۷عزیزمرادیمحمدمذکرسرپلذهاب
۴۴۸اخترپالانی جافیعبدالکریممونثسرپلذهاب
۴۴۹ملوسسلیمییارولیمونثسرپلذهاب
۴۵۰گلباغمحمودیکریممونثسرپلذهاب
۴۵۱فرشتهحسینیقمرمونثسرپلذهاب
۴۵۲مهسایوسفیحبیبمونثسرپلذهاب
۴۵۳مریماحمدیعارفمونثسرپلذهاب
۴۵۴مانییوسفیحبیبمذکرسرپلذهاب
۴۵۵فاطمهخوشبختبابامرادمونثسرپلذهاب
۴۵۶شهابعباسیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۵۷آوینالیاسیقبادمونثسرپلذهاب
۴۵۸زینبرضایی بان بیدیتالی مرادمونثسرپلذهاب
۴۵۹آمنهعطوفتعبدالقادرمونثسرپلذهاب
۴۶۰فوزیهقیطرانیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۶۱علیجاندارابیفرجمذکرسرپلذهاب
۴۶۲امیرحسیناسکندریفرزادمذکرسرپلذهاب
۴۶۳مرضیهرستمینعمت الهمونثسرپلذهاب
۴۶۴پونهسیفوریمحمدمونثسرپلذهاب
۴۶۵خاورفرجیکاک علیمونثسرپلذهاب
۴۶۶ژوانمحمدیعلی محمدمونثسرپلذهاب
۴۶۷مروتحقانیبابامرادمونثسرپلذهاب
۴۶۸مهوشرستمیهمه مرادمونثسرپلذهاب
۴۶۹شریفنوروزیمحمدخانمذکرقصرشیرین
۴۷۰حسنمرادیخدامرادمذکرقصرشیرین
۴۷۱داریوشمرادی ونداحمدمذکرقصرشیرین
۴۷۲فاطمهنعیمی جگرلوییعلیمرادمونثقصرشیرین
۴۷۳قمرنازنوروزیجاسممونثقصرشیرین
۴۷۴اسدالهمرادیمرادمذکرقصرشیرین
۴۷۵فرامرزحبیبیملکمذکرقصرشیرین
۴۷۶مرضیهالهی ناصرخانیحبیب الهمونثقصرشیرین
۴۷۷شیریننوروزی دارخورمحمدمونثقصرشیرین
۴۷۸میثمکرمی مذکرقصرشیرین
۴۷۹فریدهاسماعیلی مونثقصرشیرین
۴۸۰منظریاری مونثقصرشیرین
۴۸۱دولتامیدی مونثقصرشیرین
۴۸۲ظفرعطایی مذکرقصرشیرین
۴۸۳مریمییلاقیقربانعلیمونثقصرشیرین
۴۸۴فاطمهنعمتی مونثقصرشیرین
۴۸۵مینازارعقدرت الهمونثکرمانشاه
۴۸۶زینبقنبریباباعلیمونثکرند
۴۸۷سیدگودرزحسینیسیدفریدونمذکرکرند
۴۸۸ساراکرمیرضامونثکرند
۴۸۹رمضانپالانی مذکرکرند
۴۹۰وحیدقنبریپرویزمذکرکرند
۴۹۱زرین تاجنیکدل مونثکرند
۴۹۲پروانهنیکدل مونثکرند
۴۹۳ستایشنیکدل مونثکرند
۴۹۴محمدمهدیپیرمرادی مذکرکرند
۴۹۵لیلاعثمانی مونثکرند
۴۹۶قاسمخیره دستمحمدمذکرکرند
۴۹۷رنگینهخیره دست مونثکرند
۴۹۸سالارخیره دست مذکرکرند
۴۹۹میناکریمیسیدشفیعمونثکرند
۵۰۰پیمانقبادی بروندیکاکامرادمذکرکرند
۵۰۱صدریهحیدریاحمدمرادمونثکرند
۵۰۲سوگلغلامی بیامهصابرمونثکرند
۵۰۳تیناصیادیسهرابمونثکرند
۵۰۴هانیتاصیادیسهرابمونثکرند
۵۰۵محمدکرمیمجتبیمذکر
۰

http://dananews.ir/?p=5426   :  لینک کوتاه

مطالب مرتبط

 • “هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران” :باید دید امنیتی به دانشگاه‌ها از بین برود/بهتر است گزاره‌ها ایدئولوژیک واعمال سلیقه نباشد!/ 8 بازدید
 • رییس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای:ثبات مدیریتی در وزارت علوم سبب ارتقاء نظام آموزش عالی می‌شود/توجه به عرصه اشتغال، تولید و درآمدزایی و ارتباط هدفمندباصنعت و کارافرینی/ 10 بازدید
 • وزیر ارتباطات: کودکان و نوجوانان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازار بین‌المللی محتوا در جهان هستند/ 6 بازدید
 • فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالی ویژه با ایران توافق کردند/ 8 بازدید
 • عیسی کلانتری:بالاترین فرسایش آب و خاک دنیا در ایران است/۸۰درصد صنایع تولیدی کشور مبنای زیست محیطی ندارند!/ 9 بازدید
 • ماهواره‌های مخابراتی رقیب اپراتورهای موبایل می‌شوند/مدل قیمت‌گذاری اینترنت تغییر می‌کند/ آزادسازی نرخ اتصال اولیه/ 11 بازدید
 • ورود ارز بدون محدودیت، باابلاغ مصوبه مهم شورایعالی اقتصادی/ 12 بازدید
 • دکتر منیژه نویدنیا از اهداف تاسیس ودغدغه هایش در” سایت جامعه شناسان جوان” می گوید!/ 98 بازدید
 • نقش و تأثیر حکمیت و داوری در تقلیل پرونده های قوه قضائیه در ” همایش تخصصی فراز و فرودهای حکمیت و داوری در ایران” بررسی می شود/ 37 بازدید
 • متقاضیان دکتری برای انتخاب دانشگاه های خارج از کشور محدود شدند!/ 12 بازدید
 • مهمترین بندهای لایحه بودجه ۹۸/ثبات قیمت سوخت و یارانه نقدی خانوار/ 13 بازدید
 • آغاز ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ / هزینه ثبت نام ۴۵۰ هزار ریال (۴۵ هزار تومان) است/ 14 بازدید
 • روایتی دردآور از رنج طلای سرخ بر دستان کشاورزان!/ 14 بازدید
 • چرا ایرانیان از خاویار، غذای ایرانی سهمی ندارند؟/ 13 بازدید
 • وزیرنفت ایران: کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است/ آمریکا به اوپک رویکرد غیرحرفه‌ای و مداخله‌جویانه دارد/ 14 بازدید
 • سخنگوی قوه قضاییه:آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد/ کاهش مواعد اعتراض به آرا/ 14 بازدید
 • معاون اول رییس جمهوری: دانشجو بزرگترین “سرمایه انسانی” و دانشگاه مهمترین “نهاد عقلانیت جامعه” است/ 14 بازدید
 • معاون آموزشی وزیر علوم: بایدمیدان آموزش را برای غیرایرانی‌ها باز کنیم! /سندآمایش آموزش عالی پس از هفت مرحله ویرایش تصویب شد/ 16 بازدید
 • منصور کاظمی : ” همایش تخصصی فراز و فرودهای حکمیت و داوری در ایران”  با همکاری دانشگاه خوارزمی در تهران برگزار می شود/ 192 بازدید
 • آغازثبت‌نام آزمون دکتری/ 15 بازدید
 • منصور کاظمی : ” همایش تخصصی فراز و فرودهای حکمیت و داوری در ایران”  با همکاری دانشگاه خوارزمی در تهران برگزار می شود/ 192 بازدید
 • دکتر منیژه نویدنیا از اهداف تاسیس ودغدغه هایش در” سایت جامعه شناسان جوان” می گوید!/ 98 بازدید
 • نقش و تأثیر حکمیت و داوری در تقلیل پرونده های قوه قضائیه در ” همایش تخصصی فراز و فرودهای حکمیت و داوری در ایران” بررسی می شود/ 37 بازدید
 • معاون آموزشی وزیر علوم: بایدمیدان آموزش را برای غیرایرانی‌ها باز کنیم! /سندآمایش آموزش عالی پس از هفت مرحله ویرایش تصویب شد/ 16 بازدید
 • آغازثبت‌نام آزمون دکتری/ 15 بازدید
 • معاون اول رییس جمهوری: دانشجو بزرگترین “سرمایه انسانی” و دانشگاه مهمترین “نهاد عقلانیت جامعه” است/ 14 بازدید
 • سخنگوی قوه قضاییه:آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد/ کاهش مواعد اعتراض به آرا/ 14 بازدید
 • وزیرنفت ایران: کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است/ آمریکا به اوپک رویکرد غیرحرفه‌ای و مداخله‌جویانه دارد/ 14 بازدید
 • روایتی دردآور از رنج طلای سرخ بر دستان کشاورزان!/ 14 بازدید
 • آغاز ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ / هزینه ثبت نام ۴۵۰ هزار ریال (۴۵ هزار تومان) است/ 14 بازدید
 • چرا ایرانیان از خاویار، غذای ایرانی سهمی ندارند؟/ 13 بازدید
 • مهمترین بندهای لایحه بودجه ۹۸/ثبات قیمت سوخت و یارانه نقدی خانوار/ 13 بازدید
 • ورود ارز بدون محدودیت، باابلاغ مصوبه مهم شورایعالی اقتصادی/ 12 بازدید
 • متقاضیان دکتری برای انتخاب دانشگاه های خارج از کشور محدود شدند!/ 12 بازدید
 • ماهواره‌های مخابراتی رقیب اپراتورهای موبایل می‌شوند/مدل قیمت‌گذاری اینترنت تغییر می‌کند/ آزادسازی نرخ اتصال اولیه/ 11 بازدید
 • رییس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای:ثبات مدیریتی در وزارت علوم سبب ارتقاء نظام آموزش عالی می‌شود/توجه به عرصه اشتغال، تولید و درآمدزایی و ارتباط هدفمندباصنعت و کارافرینی/ 10 بازدید
 • عیسی کلانتری:بالاترین فرسایش آب و خاک دنیا در ایران است/۸۰درصد صنایع تولیدی کشور مبنای زیست محیطی ندارند!/ 9 بازدید
 • فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالی ویژه با ایران توافق کردند/ 8 بازدید
 • “هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران” :باید دید امنیتی به دانشگاه‌ها از بین برود/بهتر است گزاره‌ها ایدئولوژیک واعمال سلیقه نباشد!/ 8 بازدید
 • وزیر ارتباطات: کودکان و نوجوانان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازار بین‌المللی محتوا در جهان هستند/ 6 بازدید
 • معاون آموزشی وزیر علوم: بایدمیدان آموزش را برای غیرایرانی‌ها باز کنیم! /سندآمایش آموزش عالی پس از هفت مرحله ویرایش تصویب شد / ۰ نظر
 • ورود ارز بدون محدودیت، باابلاغ مصوبه مهم شورایعالی اقتصادی / ۰ نظر
 • معاون اول رییس جمهوری: دانشجو بزرگترین “سرمایه انسانی” و دانشگاه مهمترین “نهاد عقلانیت جامعه” است / ۰ نظر
 • ماهواره‌های مخابراتی رقیب اپراتورهای موبایل می‌شوند/مدل قیمت‌گذاری اینترنت تغییر می‌کند/ آزادسازی نرخ اتصال اولیه / ۰ نظر
 • سخنگوی قوه قضاییه:آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد/ کاهش مواعد اعتراض به آرا / ۰ نظر
 • عیسی کلانتری:بالاترین فرسایش آب و خاک دنیا در ایران است/۸۰درصد صنایع تولیدی کشور مبنای زیست محیطی ندارند! / ۰ نظر
 • وزیرنفت ایران: کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است/ آمریکا به اوپک رویکرد غیرحرفه‌ای و مداخله‌جویانه دارد / ۰ نظر
 • فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالی ویژه با ایران توافق کردند / ۰ نظر
 • چرا ایرانیان از خاویار، غذای ایرانی سهمی ندارند؟ / ۰ نظر
 • وزیر ارتباطات: کودکان و نوجوانان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازار بین‌المللی محتوا در جهان هستند / ۰ نظر
 • روایتی دردآور از رنج طلای سرخ بر دستان کشاورزان! / ۰ نظر
 • رییس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای:ثبات مدیریتی در وزارت علوم سبب ارتقاء نظام آموزش عالی می‌شود/توجه به عرصه اشتغال، تولید و درآمدزایی و ارتباط هدفمندباصنعت و کارافرینی / ۰ نظر
 • آغاز ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ / هزینه ثبت نام ۴۵۰ هزار ریال (۴۵ هزار تومان) است / ۰ نظر
 • “هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران” :باید دید امنیتی به دانشگاه‌ها از بین برود/بهتر است گزاره‌ها ایدئولوژیک واعمال سلیقه نباشد! / ۰ نظر
 • مهمترین بندهای لایحه بودجه ۹۸/ثبات قیمت سوخت و یارانه نقدی خانوار / ۰ نظر
 • متقاضیان دکتری برای انتخاب دانشگاه های خارج از کشور محدود شدند! / ۰ نظر
 • آغازثبت‌نام آزمون دکتری / ۰ نظر
 • نقش و تأثیر حکمیت و داوری در تقلیل پرونده های قوه قضائیه در ” همایش تخصصی فراز و فرودهای حکمیت و داوری در ایران” بررسی می شود / ۰ نظر
 • منصور کاظمی : ” همایش تخصصی فراز و فرودهای حکمیت و داوری در ایران”  با همکاری دانشگاه خوارزمی در تهران برگزار می شود / ۰ نظر
 • دکتر منیژه نویدنیا از اهداف تاسیس ودغدغه هایش در” سایت جامعه شناسان جوان” می گوید! / ۰ نظر