منو
پنجشنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۷

آخرین فهرست اسامی کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد

آخرین فهرست اسامی کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد
پزشکی قانونی اسامی 505 جانباخته زلزله استان کرمانشاه را منتشر کرد.
۸ آذر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۸:۲۴
/
/
272 بازدید
/
/

دانانیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ پزشکی قانونی آخرین آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه را ۵۰۵ نفر (۱ نفر مجهول الهویه) اعلام کرد.

این سازمان همچنین اسامی این ۵۰۵ نفر را به شرح زیر اعلام کرد:

اسامی جانباختگان به شرح زیر است:

 

ردیفنامنام خانوادگینام پدرجنسیتشهر
۱خداکرمده بالاییمحمدباقرمذکرازگله
۲رشیدصوفی مذکرازگله
۳مانیصوفیسعیدمذکرازگله
۴عطیهرسولیانیمحمدمونثازگله
۵امینیوسفیمحمودمذکرازگله
۶عبدالهمحمودیفتاحمذکرازگله
۷مرادصیدیفرخمذکراسلام آباد
۸ژوانصالحیفاضلمونثتازه آباد
۹خورشیداحمدیمحمودمونثثلاث باباجانی
۱۰خاتونفیضیفرجمونثثلاث باباجانی
۱۱سرداربدریغریبمونثثلاث باباجانی
۱۲پویاملکی آینه وندیشهراممذکرثلاث باباجانی
۱۳تارارضاییعادلمونثثلاث باباجانی
۱۴فتاحپیریعلیمرادمذکرثلاث باباجانی
۱۵خاصیهمرادیرحیممونثثلاث باباجانی
۱۶عزیزمریدیمصطفیمذکرثلاث باباجانی
۱۷حسنامامیمطاعمذکرثلاث باباجانی
۱۸کافیهاحمدیعلیمونثثلاث باباجانی
۱۹کافیهامیرخانی پورعلیمونثثلاث باباجانی
۲۰ولیمحمودیعلیمذکرثلاث باباجانی
۲۱سلماالماسیمجیدمونثثلاث باباجانی
۲۲فرجصوفیحسینمذکرثلاث باباجانی
۲۳سیدتورانالبتکینسیدصیفورمونثسرپلذهاب
۲۴پرنیاالبتکینسیاوشمونثسرپلذهاب
۲۵پیمانشکری ده عباسیحیدرمذکرسرپلذهاب
۲۶همارضاییرضامونثسرپلذهاب
۲۷زینبفرضیعلی نظرمونثسرپلذهاب
۲۸مانیساویسیمنصورمونثسرپلذهاب
۲۹فریدونسلطانییدالهمذکرسرپلذهاب
۳۰ابراهیمرمضانی میراحمدیمحمدرشیدمذکرسرپلذهاب
۳۱حدیثکرمیعلی اشرفمونثسرپلذهاب
۳۲اکبردامن خورشیدحیدرمذکرسرپلذهاب
۳۳فریدهاسماعیلیامان الهمونثسرپلذهاب
۳۴اکبرسنجابیحسینمذکرسرپلذهاب
۳۵جبرئیلجامععبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۶انوریوسفیمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۷محمدمتینرحمتی نظرآبادیحسینمذکرسرپلذهاب
۳۸خاورویسی مونثسرپلذهاب
۳۹سمیراپورمحمدیاسدمونثسرپلذهاب
۴۰سیدقاسمساداتیسیدصفرمذکرسرپلذهاب
۴۱منظریاری قره بلاغیرستممونثسرپلذهاب
۴۲والیهمرادیطاهرمونثسرپلذهاب
۴۳معصومهفتاحیخسرومونثسرپلذهاب
۴۴گلاویژحسینی قادریحاتممونثسرپلذهاب
۴۵بهزادصادقی ده ابراهیمیحبیبمذکرسرپلذهاب
۴۶مبینارضاییعلی میتمونثسرپلذهاب
۴۷ثریامحمدیامیرمونثسرپلذهاب
۴۸بردیاباقریمجتبیمذکرسرپلذهاب
۴۹آنامیرزاییداوود بخشمونثسرپلذهاب
۵۰فاضلغلامیمحمدمذکرسرپلذهاب
۵۱سیدسپهرحسینیسیدگودرزمذکرسرپلذهاب
۵۲سیدکوثرحسینیسیدگودرزمونثسرپلذهاب
۵۳نرگسزارععبدالهمونثسرپلذهاب
۵۴کاظمبهرامی مقدس مذکرسرپلذهاب
۵۵معصومهحیدری مونثسرپلذهاب
۵۶کیومرثباقری مذکرسرپلذهاب
۵۷آقامیرنادری مذکرسرپلذهاب
۵۸کیومرثبنخشتاحمدمذکرسرپلذهاب
۵۹دولتامیریعلیمرادمونثسرپلذهاب
۶۰سهیلعطاییظفرمذکرسرپلذهاب
۶۱شاهیننجفیامیرمذکرسرپلذهاب
۶۲آیلینمرادیانمسلممونثسرپلذهاب
۶۳ظفرعطاییعبدالهمذکرسرپلذهاب
۶۴فریدهرضاییعلی حسنمونثسرپلذهاب
۶۵محمدرضااسماعیلیپیمانمذکرسرپلذهاب
۶۶عبدالحسیناحساناسدالهمذکرسرپلذهاب
۶۷صمددارابیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۶۸محمدطاهادارابیصمدمذکرسرپلذهاب
۶۹محمدیاسیندارابیصمدمذکرسرپلذهاب
۷۰محمدکرمیرمضانمذکرسرپلذهاب
۷۱عباسدارابیحیاتمذکرسرپلذهاب
۷۲آرینمحمودیسیروسمذکرسرپلذهاب
۷۳سیف علیقدمیولیمذکرسرپلذهاب
۷۴لیداشاهماریبهمنمونثسرپلذهاب
۷۵فاطمهمحمودیعبدالعزیزمونثسرپلذهاب
۷۶طاوسمنصوریشیرزادمونثسرپلذهاب
۷۷ریحانمحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۷۸ژیلاناصری نژادانورمونثسرپلذهاب
۷۹علی اشرفکرم زادهسلمانمذکرسرپلذهاب
۸۰علی اکبربحرکادمانمذکرسرپلذهاب
۸۱سلمانبحرکادمانمذکرسرپلذهاب
۸۲یدالهبساط زادهشیرخانمذکرسرپلذهاب
۸۳مازیارمرادبیگیرضامذکرسرپلذهاب
۸۴لیلامرادبیگیمازیارمونثسرپلذهاب
۸۵فرحنازمرادیصمدمونثسرپلذهاب
۸۶مبینیاریجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۸۷مینایاریجهانبخشمونثسرپلذهاب
۸۸الهامخوشگفتاررضامونثسرپلذهاب
۸۹یسنامرادیکرم رضامونثسرپلذهاب
۹۰عبدالحسیناحسانیاسدالهمذکرسرپلذهاب
۹۱محمدگودرزی مذکرسرپلذهاب
۹۲آرمینامین زادهمجیدمذکرسرپلذهاب
۹۳محمدمصطفاییمعارفمذکرسرپلذهاب
۹۴خرامانرستمیعلیمونثسرپلذهاب
۹۵لیلاکمانگرصفیارمونثسرپلذهاب
۹۶طوطیالماسیگلمرادمونثسرپلذهاب
۹۷شهابمحمدیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۹۸گل انداممحمدیحسنمونثسرپلذهاب
۹۹آمینهگوهرمهرکرممونثسرپلذهاب
۱۰۰زرین تاجاحمدیعبدالعزیزمونثسرپلذهاب
۱۰۱جلالالیاسی برزلاقعلی حسنمذکرسرپلذهاب
۱۰۲فرهادالیاسی برزلاقعلی حسنمذکرسرپلذهاب
۱۰۳احترامرستمیعلی زمانمونثسرپلذهاب
۱۰۴زینبمحمدیرضاحسینمونثسرپلذهاب
۱۰۵بنیامینصادقیمهرانمذکرسرپلذهاب
۱۰۶فاطمهشریف نیاابراهیممونثسرپلذهاب
۱۰۷شایانشریف نیااحمدمذکرسرپلذهاب
۱۰۸پدرامامینیاسماعیلمذکرسرپلذهاب
۱۰۹جهانبخشکرمیرستممذکرسرپلذهاب
۱۱۰کریمآزادیخسرومذکرسرپلذهاب
۱۱۱عزیزالهویسیحمیدمذکرسرپلذهاب
۱۱۲شیرینکرمیرمضانمونثسرپلذهاب
۱۱۳آرمانکرمیرمضانمذکرسرپلذهاب
۱۱۴کاوهمرادیمصطفیمذکرسرپلذهاب
۱۱۵آرساممرادیکاوهمذکرسرپلذهاب
۱۱۶فرحنازعبدلیحسینمونثسرپلذهاب
۱۱۷کورشالماسیصوفمذکرسرپلذهاب
۱۱۸آرشالماسیکورشمذکرسرپلذهاب
۱۱۹نویدالیاسیحسنمذکرسرپلذهاب
۱۲۰حدیقهالیاسی مونثسرپلذهاب
۱۲۱قباداکبریفرجمذکرسرپلذهاب
۱۲۲قمرفلاحاکبرمونثسرپلذهاب
۱۲۳علی محمدرضایی مذکرسرپلذهاب
۱۲۴خزالهخدایاریبابامونثسرپلذهاب
۱۲۵پرستوآزادیکریممونثسرپلذهاب
۱۲۶آرانآزادیکریممونثسرپلذهاب
۱۲۷اخترچراغیمرادمونثسرپلذهاب
۱۲۸خاورصیدیصیداحمدمونثسرپلذهاب
۱۲۹حسنمرادیمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۰جبارمرادبیگی مذکرسرپلذهاب
۱۳۱طوبیمنصوریشمس الهمونثسرپلذهاب
۱۳۲کیانمرادبیگیکامرانمذکرسرپلذهاب
۱۳۳یزدانمحمدی تپه لکیمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۴رسولمحمدی تپه لکیمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۳۵تیناناصریعبدالهمونثسرپلذهاب
۱۳۶آقامراداقدمکاکامرادمذکرسرپلذهاب
۱۳۷مازیاراخگر مذکرسرپلذهاب
۱۳۸چیمناخگربابامرادمونثسرپلذهاب
۱۳۹افسانهاخترشناسبهراممونثسرپلذهاب
۱۴۰هیوامرادیانسهرابمونثسرپلذهاب
۱۴۱فاطمهخوشگفتاررضامونثسرپلذهاب
۱۴۲نزاکتبهرامیعلیمرادمونثسرپلذهاب
۱۴۳فاطمهاخگرعلی اکبرمونثسرپلذهاب
۱۴۴میناپاکروبابامونثسرپلذهاب
۱۴۵جوادمرادبیگیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۱۴۶راناویسیعلی جانمونثسرپلذهاب
۱۴۷سجادفلاحقنبرمذکرسرپلذهاب
۱۴۸پروینعباسیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۴۹حوری زادرستمیلطیفمونثسرپلذهاب
۱۵۰آرشامامینیمعارفمذکرسرپلذهاب
۱۵۱شهنازطاهری مونثسرپلذهاب
۱۵۲الههکمریجبارمونثسرپلذهاب
۱۵۳سعیدفتاحیمرادعلیمذکرسرپلذهاب
۱۵۴گلچینمرادیپیرمرادمونثسرپلذهاب
۱۵۵زرینهالیاسیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۵۶ناصررضاییمحمودمذکرسرپلذهاب
۱۵۷فرشتهعسگریخسرومونثسرپلذهاب
۱۵۸امیرعلیرنجبرمهدیمذکرسرپلذهاب
۱۵۹خدیجهسهرابی چغابلکیخدامرادمونثسرپلذهاب
۱۶۰فریدهاسماعیلیامانمونثسرپلذهاب
۱۶۱مهینکیوان تبارحمیدمونثسرپلذهاب
۱۶۲زهراپالانی جافیمرادمونثسرپلذهاب
۱۶۳میثمکرمیعلی اشرفمذکرسرپلذهاب
۱۶۴عبدالرضانظریخانجانمذکرسرپلذهاب
۱۶۵آرزونجفیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۶۶آتنایادگاریایازمونثسرپلذهاب
۱۶۷فریدونسلطانیبهراممذکرسرپلذهاب
۱۶۸پرهاماسفندیاریداریوشمذکرسرپلذهاب
۱۶۹تورجنوروزیعلیدادمذکرسرپلذهاب
۱۷۰نیماکرم پوروهابمذکرسرپلذهاب
۱۷۱علیقاضی پوررضامذکرسرپلذهاب
۱۷۲نرمینکرمیکاکامرادمونثسرپلذهاب
۱۷۳پویانیاریمحسنمذکرسرپلذهاب
۱۷۴آرینارستمیحجتمونثسرپلذهاب
۱۷۵علی احمدباقریعلی پاشامذکرسرپلذهاب
۱۷۶طوبیباپیریعلیمونثسرپلذهاب
۱۷۷مهدیهمتیجوادمذکرسرپلذهاب
۱۷۸بسطامصحرایی نژادعبدالهمذکرسرپلذهاب
۱۷۹ابوالفضلکشتمندمحمدمذکرسرپلذهاب
۱۸۰احسانکشتمندابوالفضلمذکرسرپلذهاب
۱۸۱شکوفهبهرامیکمالمونثسرپلذهاب
۱۸۲عبدالرحیمعزیزیعلی محمدمذکرسرپلذهاب
۱۸۳علی باباویسیعلی بگمذکرسرپلذهاب
۱۸۴پرویزمریدیمجیدمذکرسرپلذهاب
۱۸۵احمدعلیاحمدیدرویشعلیمذکرسرپلذهاب
۱۸۶مرادحاصلامیدی مذکرسرپلذهاب
۱۸۷ابراهیممحمودیان مذکرسرپلذهاب
۱۸۸لیلامحمدویسیعبدالهمونثسرپلذهاب
۱۸۹نیلوفررحیمینادرمونثسرپلذهاب
۱۹۰ماردینامیرینوذرمذکرسرپلذهاب
۱۹۱صدیقهویسیاحمدمونثسرپلذهاب
۱۹۲نسرینکرمیشمس الهمونثسرپلذهاب
۱۹۳انصارقنبری کلاشسامانمذکرسرپلذهاب
۱۹۴زهرارضایی مونثسرپلذهاب
۱۹۵کیومرثفریادیفرهادمذکرسرپلذهاب
۱۹۶مینومرادیشاهپورمونثسرپلذهاب
۱۹۷اکرمسنجابیحسینمونثسرپلذهاب
۱۹۸قدرتیزدانیقاسممذکرسرپلذهاب
۱۹۹حسنمحمدیصالحمذکرسرپلذهاب
۲۰۰شرمینکاکاییحسینعلیمونثسرپلذهاب
۲۰۱نرمینکاکاییحسینعلیمونثسرپلذهاب
۲۰۲صلاح الدین شهبازمذکرسرپلذهاب
۲۰۳شربتنظریاحمدمونثسرپلذهاب
۲۰۴حسینایران دوستاحمدمذکرسرپلذهاب
۲۰۵احمدایران دوستنادرمذکرسرپلذهاب
۲۰۶نگارایران دوستحسینمونثسرپلذهاب
۲۰۷اسوهمرادیامینمونثسرپلذهاب
۲۰۸سمیهایران دوستحسینمونثسرپلذهاب
۲۰۹صورتایران دوست مونثسرپلذهاب
۲۱۰برزوکرمینادرمذکرسرپلذهاب
۲۱۱معوهکرمیبرزومونثسرپلذهاب
۲۱۲فاطمهعزیزی مونثسرپلذهاب
۲۱۳رئوفمحمدی مذکرسرپلذهاب
۲۱۴ارشیاویسی مذکرسرپلذهاب
۲۱۵کسریویسی مذکرسرپلذهاب
۲۱۶لیموخانلری مونثسرپلذهاب
۲۱۷عبدالهالیاسیخدادادمذکرسرپلذهاب
۲۱۸آکارالیاسیعبدالهمذکرسرپلذهاب
۲۱۹احمدرحمانی مذکرسرپلذهاب
۲۲۰عصمتسهرابیرستممونثسرپلذهاب
۲۲۱باربددانایی طوسمرادمذکرسرپلذهاب
۲۲۲میناقهرمانیفارسمونثسرپلذهاب
۲۲۳مریمحسینی قادریحاتممونثسرپلذهاب
۲۲۴غزالهصمدیکاکاعبدالهمونثسرپلذهاب
۲۲۵شوکتبادپرانحیدرمونثسرپلذهاب
۲۲۶بستهشفیعیعلی جانمونثسرپلذهاب
۲۲۷جلیلقدمیکاکامرادمذکرسرپلذهاب
۲۲۸رضاشهسواریهمه ویسمذکرسرپلذهاب
۲۲۹ربابهحیاناسماعیلمونثسرپلذهاب
۲۳۰نبیمحمدیشاپورمذکرسرپلذهاب
۲۳۱امینمرادی مذکرسرپلذهاب
۲۳۲هاجرآزادی مونثسرپلذهاب
۲۳۳بشرامرادیامینمونثسرپلذهاب
۲۳۴علیاحمدیوهابمذکرسرپلذهاب
۲۳۵عبدالوهاب احمدمذکرسرپلذهاب
۲۳۶علیاحمدیاسحقمذکرسرپلذهاب
۲۳۷فرشتهدانهشتهمحی الدینمونثسرپلذهاب
۲۳۸کوکبدارابیمصطفیمونثسرپلذهاب
۲۳۹امیرعلیرستمیسلیممذکرسرپلذهاب
۲۴۰سحراحمدیجوادمونثسرپلذهاب
۲۴۱زینبابراهیمیاحسانمونثسرپلذهاب
۲۴۲یدالهقادریابراهیممذکرسرپلذهاب
۲۴۳قبادمحمدیمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۲۴۴شیرزادناصریشیرخانمذکرسرپلذهاب
۲۴۵فرشتهرستمیایازمونثسرپلذهاب
۲۴۶آرادناصریشیرزادمذکرسرپلذهاب
۲۴۷یونسشکربیگیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۲۴۸آرمتینویسی؟مذکرسرپلذهاب
۲۴۹وهابکرمپور مذکرسرپلذهاب
۲۵۰فاطمهجاودان مونثسرپلذهاب
۲۵۱طوبیباقری مونثسرپلذهاب
۲۵۲فریباجاسمیصیداحمدمونثسرپلذهاب
۲۵۳سهیلاعزیزی خدایار مونثسرپلذهاب
۲۵۴پژمانعزیزیبهراممذکرسرپلذهاب
۲۵۵داناحسینی قادریحبیب الهمذکرسرپلذهاب
۲۵۶گرجیپالانیعلیمونثسرپلذهاب
۲۵۷شمسیزنگنهبکمرادمونثسرپلذهاب
۲۵۸دارابدارابیجهانبخشمذکرسرپلذهاب
۲۵۹جوهربهرکروضانمذکرسرپلذهاب
۲۶۰مهنازویسیشمس الهمونثسرپلذهاب
۲۶۱شیمامحمدشاپورمونثسرپلذهاب
۲۶۲شکرمرادیعبدالهمونثسرپلذهاب
۲۶۳فاطیمارضاییمیثممونثسرپلذهاب
۲۶۴پگاهرستمیکویارمونثسرپلذهاب
۲۶۵علیمهرابیحسنمذکرسرپلذهاب
۲۶۶سهیلاعباسیحبیب الهمونثسرپلذهاب
۲۶۷هستیالیاسیحاجیمرادمونثسرپلذهاب
۲۶۸حسامالیاسیحاجیمرادمذکرسرپلذهاب
۲۶۹حمزهالیاسیفاضلمذکرسرپلذهاب
۲۷۰عمادزارعحبیبمذکرسرپلذهاب
۲۷۱حمیدرضایی بیابانیاحمدمذکرسرپلذهاب
۲۷۲مهتابخدادادیعلیمرادمونثسرپلذهاب
۲۷۳رحیمیاراحمدیعبدالقادرمذکرسرپلذهاب
۲۷۴بکزادهامیدیملک علیمونثسرپلذهاب
۲۷۵سیروسبریعلیمذکرسرپلذهاب
۲۷۶محمدپارسافتاحیمجتبیمذکرسرپلذهاب
۲۷۷محمدطاهافتاحیمجتبیمذکرسرپلذهاب
۲۷۸مهسابسامیمرادمونثسرپلذهاب
۲۷۹محسننقدیحسینمذکرسرپلذهاب
۲۸۰حقمرادباباییعلیمرادمذکرسرپلذهاب
۲۸۱دنیابابایییونسمونثسرپلذهاب
۲۸۲فاطمهمومنیمحسنمونثسرپلذهاب
۲۸۳صوریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۲۸۴فریبازارعیجمالمونثسرپلذهاب
۲۸۵پروانهجوانمیریخدامرادمونثسرپلذهاب
۲۸۶النازارعیستارمونثسرپلذهاب
۲۸۷یدالهزارعیکاکاحسنمذکرسرپلذهاب
۲۸۸جوادنوریمحمدمذکرسرپلذهاب
۲۸۹کورشزارعییدالهمذکرسرپلذهاب
۲۹۰نهیهمحمودیکریممونثسرپلذهاب
۲۹۱مرادحاصلفریفتهجلیلمذکرسرپلذهاب
۲۹۲راحلهبخشیمحمدمرادمونثسرپلذهاب
۲۹۳محمدپارسااحمدیعلیمذکرسرپلذهاب
۲۹۴الناکرممهدیمونثسرپلذهاب
۲۹۵احمدپالانی جافیعبدالکریممذکرسرپلذهاب
۲۹۶خسروقادریعبدالرحمنمذکرسرپلذهاب
۲۹۷فرزانهیادگاریاحمدمونثسرپلذهاب
۲۹۸هاجررحیمیحجتمونثسرپلذهاب
۲۹۹عابدینمرادیاسفندیارمذکرسرپلذهاب
۳۰۰محمدسهرابیرئوفمذکرسرپلذهاب
۳۰۱نرگسپالانی جافیولیمونثسرپلذهاب
۳۰۲مرضیهحسینیسیدابراهیممونثسرپلذهاب
۳۰۳آرمیتاحسنیسیدابراهیممونثسرپلذهاب
۳۰۴سهیلحسینیابراهیممذکرسرپلذهاب
۳۰۵فرشتهنظریکاکاخاصمونثسرپلذهاب
۳۰۶تانیانظریتیمورمونثسرپلذهاب
۳۰۷القاصنظریمجیدمذکرسرپلذهاب
۳۰۸ابراهیماحمدیمیرزامرادمذکرسرپلذهاب
۳۰۹خانمرمضانیامینمونثسرپلذهاب
۳۱۰اله بخششمسیکلبعلیمذکرسرپلذهاب
۳۱۱عزیزصفریفارضمذکرسرپلذهاب
۳۱۲مصیبمرادبیگیجبارمذکرسرپلذهاب
۳۱۳نسریناحمدیمیرزامونثسرپلذهاب
۳۱۴عصریناسپریعلیمونثسرپلذهاب
۳۱۵روژیناسپریعلیمونثسرپلذهاب
۳۱۶نرگساسپریقبادمونثسرپلذهاب
۳۱۷نگاراسپریقبادمونثسرپلذهاب
۳۱۸یوسفاسپریعلیمذکرسرپلذهاب
۳۱۹ایوباسپریحسینمذکرسرپلذهاب
۳۲۰نسریناحمدیمیرزادادمونثسرپلذهاب
۳۲۱بتولحسنخانیحسنمونثسرپلذهاب
۳۲۲ناهیدمرادبیگیجهانبخشمونثسرپلذهاب
۳۲۳فروزانملکیکرم بیگمونثسرپلذهاب
۳۲۴یوسفحیدریحسنمذکرسرپلذهاب
۳۲۵اسماعیلبابایی اصیلعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۲۶نصرتمحمدی پاتاقمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۳۲۷روژینکرمییاسینمونثسرپلذهاب
۳۲۸روژانکرمییاسینمذکرسرپلذهاب
۳۲۹علیمحمدیمحمودمذکرسرپلذهاب
۳۳۰سلیمانکریمییارکرممذکرسرپلذهاب
۳۳۱زینبمحمدینادرمونثسرپلذهاب
۳۳۲امیرحسینرضاییمیثممذکرسرپلذهاب
۳۳۳حوری زادپالانی جافیعبدالعلیمونثسرپلذهاب
۳۳۴حسینعلیخانیعلیمذکرسرپلذهاب
۳۳۵حسینعلیپالانی مذکرسرپلذهاب
۳۳۶محمدرضاشهیدیجهانگردمذکرسرپلذهاب
۳۳۷جلیلفریفتهعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۳۸هستیاحمدیابراهیممونثسرپلذهاب
۳۳۹مهیااحمدیابراهیممونثسرپلذهاب
۳۴۰فهیمهباباییشمس الهمونثسرپلذهاب
۳۴۱هستیبایستهعلیمونثسرپلذهاب
۳۴۲احسانهاشمی مذکرسرپلذهاب
۳۴۳حبیب الهحسینی قادریحسنمذکرسرپلذهاب
۳۴۴حسینیاری مذکرسرپلذهاب
۳۴۵گودرزرضایی مذکرسرپلذهاب
۳۴۶میثمهاشمی مذکرسرپلذهاب
۳۴۷عبدالقادرعزیزیحبیبمذکرسرپلذهاب
۳۴۸هدیحسینی قادریحبیب الهمونثسرپلذهاب
۳۴۹سلطنتایوانی مونثسرپلذهاب
۳۵۰قمرمرادی مونثسرپلذهاب
۳۵۱صدیقهقنبری مونثسرپلذهاب
۳۵۲علاییکرمی مونثسرپلذهاب
۳۵۳ثنایزدان شناسمحمدمونثسرپلذهاب
۳۵۴سینایزدان شناسمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۵۵خاورپالانی جافیحسنمونثسرپلذهاب
۳۵۶آیداحیدریحسنمونثسرپلذهاب
۳۵۷حسناحیدریاحمدمونثسرپلذهاب
۳۵۸مهوشرستمیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۵۹لیلامیرزاییاسدمونثسرپلذهاب
۳۶۰گلزارمیرزاییاسدمونثسرپلذهاب
۳۶۱نویدکرمیامیدمذکرسرپلذهاب
۳۶۲دیارکرمیآیدامذکرسرپلذهاب
۳۶۳حمیددارابیسیاوشمذکرسرپلذهاب
۳۶۴لیلامحمدیانمرادمونثسرپلذهاب
۳۶۵سید ابراهیمحسینیسیدرحمتمذکرسرپلذهاب
۳۶۶فوزیهمرادپورجمشیدمونثسرپلذهاب
۳۶۷عبدالهیوسفیعلیمذکرسرپلذهاب
۳۶۸کریمبرزگرولیمذکرسرپلذهاب
۳۶۹غزالهآوندقاسممونثسرپلذهاب
۳۷۰نازنینرنجبرمهدیمونثسرپلذهاب
۳۷۱ماردینیوسفیعبدالهمذکرسرپلذهاب
۳۷۲عایشهحیدریاحمدمونثسرپلذهاب
۳۷۳سمابرزگرکریممونثسرپلذهاب
۳۷۴بهارهطهماسبیعلیمونثسرپلذهاب
۳۷۵پروینکامرانیاحمدمونثسرپلذهاب
۳۷۶بنیامینبرزگرکریممذکرسرپلذهاب
۳۷۷علیطهماسبیکاک احمدمذکرسرپلذهاب
۳۷۸خاوریوسفیعلیمونثسرپلذهاب
۳۷۹محمدمحمودیعظیممذکرسرپلذهاب
۳۸۰سیدایرجحسینیسیدخلیلمذکرسرپلذهاب
۳۸۱جیرانبساککلبعلیمونثسرپلذهاب
۳۸۲کرداراعظمیعزیزمذکرسرپلذهاب
۳۸۳پرنیاکریمیرضامونثسرپلذهاب
۳۸۴کاک احمدطهماسبیعزیزمذکرسرپلذهاب
۳۸۵زیباحقگو راداحمدمونثسرپلذهاب
۳۸۶شوکتسلیمانی مونثسرپلذهاب
۳۸۷افسانهعزیزی گاوچالیجهانبخشمونثسرپلذهاب
۳۸۸سوریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۸۹صدریهعزیزیمحمدمونثسرپلذهاب
۳۹۰فریحازارعیجمالمونثسرپلذهاب
۳۹۱ریحانهراستی فردخدانظرمونثسرپلذهاب
۳۹۲حسینعلیخانیعلیمذکرسرپلذهاب
۳۹۳یدالهزارعیکاک حسنمذکرسرپلذهاب
۳۹۴جوادنوری نژادمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۹۵صورتحیدرینورمحمدمونثسرپلذهاب
۳۹۶هادیهمتیمحمدمذکرسرپلذهاب
۳۹۷بیانمرادیویس مرادمونثسرپلذهاب
۳۹۸اسدمرادی مذکرسرپلذهاب
۳۹۹مجهول الهویه  مونثسرپلذهاب
۴۰۰آقامرادنوروزیبیگ مرادمذکرسرپلذهاب
۴۰۱آمنهحسن پوریانمحمودمونثسرپلذهاب
۴۰۲علیرضادوستیانملکمذکرسرپلذهاب
۴۰۳سیده زینتامیریسید محمودمونثسرپلذهاب
۴۰۴سیده پریامیریسید محمودمونثسرپلذهاب
۴۰۵عبدالهآزادیطهماسبمونثسرپلذهاب
۴۰۶هاوژینآزادیجمشیدمونثسرپلذهاب
۴۰۷امینمرادیرحمانمذکرسرپلذهاب
۴۰۸هاجرآزادیاعظممذکرسرپلذهاب
۴۰۹فرهادفروهررستممذکرسرپلذهاب
۴۱۰احمدفتاحیعزیزمذکرسرپلذهاب
۴۱۱مرادمصطفاییعبدالکریممذکرسرپلذهاب
۴۱۲علیمحمدیعلی اکبرمذکرسرپلذهاب
۴۱۳علیشفیعیعلی محمدمذکرسرپلذهاب
۴۱۴محمدصادقشاهوندیمحمدعلیمذکرسرپلذهاب
۴۱۵علیروح پرورمحمدرضامذکرسرپلذهاب
۴۱۶احمدآلبوغبیشعبدعلیمذکرسرپلذهاب
۴۱۷ناصررضاییمحمودمذکرسرپلذهاب
۴۱۸سهرابباباییرستممذکرسرپلذهاب
۴۱۹ولیصفریعلیمذکرسرپلذهاب
۴۲۰فاطمهصادقی پورعباسمونثسرپلذهاب
۴۲۱والیهسلیمیسلیمانمونثسرپلذهاب
۴۲۲احمداحمدیمحمدمذکرسرپلذهاب
۴۲۳عایشهنی ریزیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۲۴سپیدهاحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۴۲۵گلارهاحمدیاحمدمونثسرپلذهاب
۴۲۶پریزادبهروزی بارهعزیزمونثسرپلذهاب
۴۲۷پیروزهولدی پورسلیممونثسرپلذهاب
۴۲۸هومنمرادیهوشنگمذکرسرپلذهاب
۴۲۹آنیسارستمیکاک حسنمونثسرپلذهاب
۴۳۰شوکتمحمدیطاهرمونثسرپلذهاب
۴۳۱غفورمحمدیامیرخانمذکرسرپلذهاب
۴۳۲شیواخالقی زادهعزیزمونثسرپلذهاب
۴۳۳جبارکرمیمحمودمذکرسرپلذهاب
۴۳۴زینترستمی اصیلامامعلیمونثسرپلذهاب
۴۳۵محمدپوررستمشادمانمذکرسرپلذهاب
۴۳۶ثریابراریفرامرزمونثسرپلذهاب
۴۳۷رضانظریعلیمذکرسرپلذهاب
۴۳۸آرینانظریرضامونثسرپلذهاب
۴۳۹آسیهعزیزیمجیدمونثسرپلذهاب
۴۴۰شرمینقیطرانیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۴۱کریمموحدیمحمدمذکرسرپلذهاب
۴۴۲عالیباباییعزیزمونثسرپلذهاب
۴۴۳سحرمروتیامیرخانمونثسرپلذهاب
۴۴۴کیمیامروتیامیرخانمونثسرپلذهاب
۴۴۵محمدمیرزاییبراتمذکرسرپلذهاب
۴۴۶لیلیقمامینعمتمونثسرپلذهاب
۴۴۷عزیزمرادیمحمدمذکرسرپلذهاب
۴۴۸اخترپالانی جافیعبدالکریممونثسرپلذهاب
۴۴۹ملوسسلیمییارولیمونثسرپلذهاب
۴۵۰گلباغمحمودیکریممونثسرپلذهاب
۴۵۱فرشتهحسینیقمرمونثسرپلذهاب
۴۵۲مهسایوسفیحبیبمونثسرپلذهاب
۴۵۳مریماحمدیعارفمونثسرپلذهاب
۴۵۴مانییوسفیحبیبمذکرسرپلذهاب
۴۵۵فاطمهخوشبختبابامرادمونثسرپلذهاب
۴۵۶شهابعباسیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۵۷آوینالیاسیقبادمونثسرپلذهاب
۴۵۸زینبرضایی بان بیدیتالی مرادمونثسرپلذهاب
۴۵۹آمنهعطوفتعبدالقادرمونثسرپلذهاب
۴۶۰فوزیهقیطرانیمحمدمونثسرپلذهاب
۴۶۱علیجاندارابیفرجمذکرسرپلذهاب
۴۶۲امیرحسیناسکندریفرزادمذکرسرپلذهاب
۴۶۳مرضیهرستمینعمت الهمونثسرپلذهاب
۴۶۴پونهسیفوریمحمدمونثسرپلذهاب
۴۶۵خاورفرجیکاک علیمونثسرپلذهاب
۴۶۶ژوانمحمدیعلی محمدمونثسرپلذهاب
۴۶۷مروتحقانیبابامرادمونثسرپلذهاب
۴۶۸مهوشرستمیهمه مرادمونثسرپلذهاب
۴۶۹شریفنوروزیمحمدخانمذکرقصرشیرین
۴۷۰حسنمرادیخدامرادمذکرقصرشیرین
۴۷۱داریوشمرادی ونداحمدمذکرقصرشیرین
۴۷۲فاطمهنعیمی جگرلوییعلیمرادمونثقصرشیرین
۴۷۳قمرنازنوروزیجاسممونثقصرشیرین
۴۷۴اسدالهمرادیمرادمذکرقصرشیرین
۴۷۵فرامرزحبیبیملکمذکرقصرشیرین
۴۷۶مرضیهالهی ناصرخانیحبیب الهمونثقصرشیرین
۴۷۷شیریننوروزی دارخورمحمدمونثقصرشیرین
۴۷۸میثمکرمی مذکرقصرشیرین
۴۷۹فریدهاسماعیلی مونثقصرشیرین
۴۸۰منظریاری مونثقصرشیرین
۴۸۱دولتامیدی مونثقصرشیرین
۴۸۲ظفرعطایی مذکرقصرشیرین
۴۸۳مریمییلاقیقربانعلیمونثقصرشیرین
۴۸۴فاطمهنعمتی مونثقصرشیرین
۴۸۵مینازارعقدرت الهمونثکرمانشاه
۴۸۶زینبقنبریباباعلیمونثکرند
۴۸۷سیدگودرزحسینیسیدفریدونمذکرکرند
۴۸۸ساراکرمیرضامونثکرند
۴۸۹رمضانپالانی مذکرکرند
۴۹۰وحیدقنبریپرویزمذکرکرند
۴۹۱زرین تاجنیکدل مونثکرند
۴۹۲پروانهنیکدل مونثکرند
۴۹۳ستایشنیکدل مونثکرند
۴۹۴محمدمهدیپیرمرادی مذکرکرند
۴۹۵لیلاعثمانی مونثکرند
۴۹۶قاسمخیره دستمحمدمذکرکرند
۴۹۷رنگینهخیره دست مونثکرند
۴۹۸سالارخیره دست مذکرکرند
۴۹۹میناکریمیسیدشفیعمونثکرند
۵۰۰پیمانقبادی بروندیکاکامرادمذکرکرند
۵۰۱صدریهحیدریاحمدمرادمونثکرند
۵۰۲سوگلغلامی بیامهصابرمونثکرند
۵۰۳تیناصیادیسهرابمونثکرند
۵۰۴هانیتاصیادیسهرابمونثکرند
۵۰۵محمدکرمیمجتبیمذکر
۰

http://dananews.ir/?p=5426   :  لینک کوتاه

مطالب مرتبط

 • رفتار محترمانه با زنان؛ طرحی برای “مرد شدن پسران”، ابتکار یک دبیرستان در پیتسبورگ آمریکا/ 15 بازدید
 • اسکار ۲۰۱۹؛ شبی خاطره‎انگیز برای کتاب سبز و آلفونسو کوارون/ 17 بازدید
 • فرصتی برای نظام درمانی ایران؛ بیماران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دنبال درمان در آلمان!/ 23 بازدید
 • مدیرعامل هما: بدهی بزرگی داریم اما پروازهای اروپایی ادامه دارند/امکان خریداری هواپیمایی نو بسیار دشوار است!/ایران‌ایر قدیمی‌ترین شرکت هواپیمایی در خاورمیانه است/ 29 بازدید
 • صعود بسکتبال ایران به جام جهانی؛ زمانی برای پایان اختلاف‌ها/ 15 بازدید
 • دبیر هیئت دولت: مردم بیش از توطئه‌های دشمن، نگران داخل هستند!/ دولت آرایش خود برای سال ۹۸ را متفاوت طراحی و ترسیم کرده است/ 24 بازدید
 • مسئولان تامین اجتماعی برای عدم اجرای قوانین پرستاری رقابتی تنگاتنگ دارند!/ تا دلتان بخواهد، قوانین اجرا نشده داریم!/ 22 بازدید
 • وزیر امور خارجه قطر : شاهد شکافی بی سابقه میان کشورهای منطقه هستیم/ ایران باید در هر نشست مرتبط با این کشور، حضور داشته باشد/ 24 بازدید
 • مردم تاوان فساد در بخش صادرات را می‌دهند/ ضرورت توقف فعالیت بازار ثانویه ارز /اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند، باید به اشد مجازات برسند/ 23 بازدید
 • محسن هاشمی : FATF به موضوعی برای دوقطبی‌سازی در کشور تبدیل شده است/ طیف مخالف همه توان لجستیکی خود را به میدان آورده است!/ 24 بازدید
 • افتتاح نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی با حضور یکصد کشور در نیویورک/ 26 بازدید
 • وزیر آموزش و پرورش : برخی خانواده‌ها به آموزش و پرورش اعتماد ندارند!/ما باید اشکالات‌مان را برطرف کنیم!/ 27 بازدید
 • سوءمدیریت تولیدکننده یا مدیریت درست دلالان؟/ برای مقابله با ترفند دلالان، فعلا خودرو نخرید!/ 16 بازدید
 • مریم طبرسا: ما قائده بازی در بازار جهانی را بلد نیستیم!/ ایکاش،بخش خصوصی در سایه اتاق بازرگانی،می توانست دین خود را به صادرات و واردات ادا کند!/ 61 بازدید
 • محسن عبدالتاجدینی: همایش حکمیت و داوری استان لرستان با حضور دکتر منصور کاظمی روزجمعه ۲۶ بهمن در خرم آباد برگزار می شود/ 141 بازدید
 • رئیس سازمان اوقاف: امکانات اوقاف را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم به کار می گیریم/شکست سرمایه گذاری در سازمان اوقاف و امور خیریه قابل قبول نیست!/ 28 بازدید
 • آغاز ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ برای رشته های با آزمون/چه کسانی می توانند در کنکور ۹۸ ثبت نام کنند/ اعلام ممنوعیت‌ها/ 27 بازدید
 • بیانیه مقام معظم رهبری :عدالت در صدر هدفهای اوّلیّه‌ی همه‌ی بعثتهای الهی است/ تسلیم در برابر دشمن برای حل مشکلات اقتصادی، خطایی نابخشودنی است/انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده، همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است/ 34 بازدید
 • ملاک‌های داوری هشتمین جشنواره بین‌المللی مدولباس فجر اعلام شد/ 29 بازدید
 • وزیر رفاه: سازمانی مستقل برای زنان و خانواده وجود ندارد! / با مشکلات ساختاری، برای پیگیری امور زنان در کشور مواجه هستیم!/ 37 بازدید
 • محسن عبدالتاجدینی: همایش حکمیت و داوری استان لرستان با حضور دکتر منصور کاظمی روزجمعه ۲۶ بهمن در خرم آباد برگزار می شود/ 141 بازدید
 • پنج چیزی که مردان باید درباره یائسگی بدانند!/ 79 بازدید
 • عیسی کلانتری: بعد از انقلاب دستاوردی در زمینه محیط‌زیست نداشتیم! /وقتی شاخص‌های زیست محیطی رعایت نمی‌شود و حقوق نسل آینده قربانی می‌شود!/ 66 بازدید
 • مریم طبرسا: ما قائده بازی در بازار جهانی را بلد نیستیم!/ ایکاش،بخش خصوصی در سایه اتاق بازرگانی،می توانست دین خود را به صادرات و واردات ادا کند!/ 61 بازدید
 • شهیندخت مولاوردی: فعالیت در حوزه زنان در ایران، باید از یک امر سیاسی به موضوع اجتماعی تبدیل شود/ 57 بازدید
 • سرنوشت عجیب مربیان تیم ملی ایران؛از فرار قطبی و برانکو تا ممنوع‌الورود شدن علی پروین به ورزشگاه‌ها!/ 57 بازدید
 • ترکیه رکورد خود در صنعت گردشگری را شکست! /جایگاه ایران در رتبه اول گردشگران خارجی به ترکیه/ 57 بازدید
 • طراحان سه‌بعدی صحنه جرم؛ بازوی دیجیتال پلیس هلند/ 50 بازدید
 • دکتر محمد عارف: اغلب آثار به‌لحاظ تکنیکی ضعیف و از حیث محتوا شعاری هستند!/ ما زبان ایرانی، نمادهای ایرانی و ملی که بتوانیم آن‌ها را به دنیا صادر کنیم، نمی‌شناسیم!/ 50 بازدید
 • سازوکار مالی ویژه؛ استقبال ظریف و موگرینی از ثبت ‘ابزار حمایت از مبادلات تجاری’ اروپا و ایران/ 48 بازدید
 • معاون وزیر بهداشت: ۹۰ درصد ایرانیان ورزش نمی‌کنند!/ هر سال ۱۰ هزار ایرانی بر اثر سرطان روده بزرگ فوت می‌کنند/ 47 بازدید
 • مرکزپژوهش‌های مجلس: افزایش قاچاق سوخت، ایران را مجبور به واردات بنزین می‌کند! /تاکنون هیچ مقام ایرانی درباره سود حاصل از تفاوت قیمت ارز وافزایش قاچاق سوخت سخن نگفته‌اند/ 47 بازدید
 • معرفی برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال؛ محمدعلی مهدوی‌راد: اطمینان می‌دهم که داوران عزیز، بدون سوگیری ارزیابی کرده اند/ 43 بازدید
 • حسن خجسته:رفتارهای رسانه‌ای مارا «بی‌بی‌سی» تعیین می‌کند/در مورد بانوان، اصلاً یک تفکر سازمان‌یافته و منسجم و کاربردی نداریم!/ 42 بازدید
 • مرغ‌هایی که تخم‌ ضد سرطان می‌گذارند!/داروهای به دست‌آمده از این تخم‌مرغ‌ها صد برابر ارزان‌تر از تولید صنعتی آن تمام می‌شود/ 42 بازدید
 • مریم حضرتی: قانون تعرفه پرستاری ضمانت اجرایی ندارد/ ۱۹۴ دانشکده پرستاری داریم که ۱۰۹دانشکده آن دولتی است./افزایش خشونت علیه پرستاران!/ 40 بازدید
 • با قانع نشدن نمایندگان؛کارت زرد مجلس به غلامی، وزیرعلوم!/ 37 بازدید
 • وزیر رفاه: سازمانی مستقل برای زنان و خانواده وجود ندارد! / با مشکلات ساختاری، برای پیگیری امور زنان در کشور مواجه هستیم!/ 37 بازدید
 • وزیر ارتباطات: نسل جدید اینترنت خانگی به بهره‌برداری رسید/ارتقا تکنولوژی ADSL به FTTC/ 36 بازدید
 • واکسن تزریقی فلج اطفال مکملی ایمن برای خوراکی آن/تمامی واکسن‌های توزیع شده از ابتدای سال ۹۵ تاکنون کاملاً سالم بوده و مشکلی نداشته‌اند!/ 36 بازدید
 • دکتر محمد عارف: اغلب آثار به‌لحاظ تکنیکی ضعیف و از حیث محتوا شعاری هستند!/ ما زبان ایرانی، نمادهای ایرانی و ملی که بتوانیم آن‌ها را به دنیا صادر کنیم، نمی‌شناسیم! / ۰ نظر
 • پذیرایی اجباری در جلسه دفاع پایان نامه در دانشگاه آزاد ممنوع شد / ۰ نظر
 • سرپرست وزارت بهداشت:استرس، ام‌المرض سرطان‌هاست / بارها از صدا و سیما خواسته‌ایم که جو اجتماعی را شادتر کند! / ۰ نظر
 • آغاز ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ برای رشته های با آزمون/چه کسانی می توانند در کنکور ۹۸ ثبت نام کنند/ اعلام ممنوعیت‌ها / ۰ نظر
 • اولین همایش حکمیت و داوری در شهرستان درود استان لرستان/ دکتر منصور کاظمی: داوران و متقاضیان داوری، پس از گذارندن دورهای تخصصی و حرفه ای و رتبه بندی درگروههای A-B-C به دفاتر فعال داوری جهت کارآموزی و اخذ آزمون نهایی معرفی می شوند / ۰ نظر
 • مورد عجیب اکران ۹۷/ کارگردان واقعی این فیلم‌ها کیست؟/ مدیران فرهنگی هیچ نقشه‌راهی برای سینما ندارند! / ۰ نظر
 • دبیر هیئت دولت: مردم بیش از توطئه‌های دشمن، نگران داخل هستند!/ دولت آرایش خود برای سال ۹۸ را متفاوت طراحی و ترسیم کرده است / ۰ نظر
 • حذف چهار صفر از پول ملی جدی شد! / ۰ نظر
 • چشم انتظاری ۱۰ ماهه بانوان قهرمان؛ نه از پاداش خبری هست!نه از وزیر ورزش و وعده هایش!/پاداش مجلس و نهاد ریاست جمهوری چه شد؟! / ۰ نظر
 • پنج چیزی که مردان باید درباره یائسگی بدانند! / ۰ نظر
 • باحضور مدیر عامل بانک صنعت و معدن؛تعیین تکلیف ۲۳ بنگاه اقتصادی و پرداخت ۴۶۷۰۰ میلیارد ریال به ۳۰ واحد صنعتی خراسان رضوی / استاندار خراسان رضوی: برای نخستین بار، یک بانک دولتی معین اقتصاد مقاومتی شده وگام های ارزنده ای برداشته است / ۰ نظر
 • اولین دوره آموزش حرفه ای داوری ( با موضوع قراردادهای تجاری و بازرگانی) ۲۷ و ۲۸ دی ماه در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود / ۰ نظر
 • چرا پزشکان اجباری برای نصب کارتخوان در مطب‌ها ندارند؟/ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: ردای مقدس پزشکی با سناریوی انگ فرار مالیاتی مخدوش می‌شود! / ۰ نظر
 • رئیس سازمان اوقاف: امکانات اوقاف را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم به کار می گیریم/شکست سرمایه گذاری در سازمان اوقاف و امور خیریه قابل قبول نیست! / ۰ نظر
 • کمیته ویژه مجلس، علل گرانی کالاهای اساسی را اعلام کرد/ پیگیری ویژه موضوع گرانی اقلام پرمصرف از سوی دادستان‌ها / ۰ نظر
 • مهندس سید مرتضی علوی صدر: دوره های تخصصی وحرفه ای” آشنایی با بورس و بازار سرمایه” بصورت رایگان در مدرسه سرمایه گذاری “صما ” برگزار می شود / ۰ نظر
 • حسین میرزایی: جشنواره بین‌المللی فارابی؛ زمینه‌ساز تبادل آرای متفکران، دانشمندان و نهادهای علمی فرهنگی جهان / ۰ نظر
 • صعود بسکتبال ایران به جام جهانی؛ زمانی برای پایان اختلاف‌ها / ۰ نظر
 • محمدرضا زائری: برخی از علما، زمانی که زورشان نمی‎رسد، گفت‌وگو می‌کنند! / پدر یا مادری که نتوانسته لباس نو برای بچه‎ خود بخرد، شب خوابش نمی‌برد! / ۰ نظر
 • تشکیل کمیته چهارجانبه ارزی؛ تلاشی دوباره برای بازگشت ارز صادراتی! / ۰ نظر