رشته

روز

تاریخ

ساعت

محل حضور

مکانیزاسیون کشاورزی

یکشنبه

۹۶/۳/۲۸

۹

دفتر دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

دوشنبه

۹۶/۳/۲۹

۸

دفتر دانشکده کشاورزی