منو
یکشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری ۹۷

اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری ۹۷
دانا نیوز: شرایط اختصاصی متقاضیان بورس خارج از کشور در آزمون دکتری 1397، نحوه پذیرش و اعزام به خارج از کشور اعلام شد.بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻮرس اﻋﺰام ﺑﻪ...
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ساعت ۱۴:۴۱
/
/
65 بازدید
/
/

دانا نیوز: شرایط اختصاصی متقاضیان بورس خارج از کشور در آزمون دکتری ۱۳۹۷، نحوه پذیرش و اعزام به خارج از کشور اعلام شد.

بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻮرس اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج، ﺑﻮرﺳﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دکتری ۹۷ و دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دکتری ۹۷ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺮاز ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ارﮔﺎن ﺑﻮرس دﻫﻨﺪه و ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داوﻃﻠﺒﺎن وﻳﮋه ﺑﻮرس دکتری ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ۹۷:

۱- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﻣﻌﺪل) ﻧﻤﺮه ﻫﺎی دروس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۱۵ و ۱۷ ﺗﺮاز ﺷﺪه و دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای ۱۷ ﺗﺮاز ﺷﺪه.

۲- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺐ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی (ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ۳۰ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﻮارد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوط زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

 •  اﻳﺜﺎرﮔﺮان: ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵ درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن، آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ۳۳ ﺳﺎل.
 • ﻣﺮﺑﻴﺎن (رﺳﻤﻲ، رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ۳۴ ﺳﺎل.
 • ﻣﺮﺑﻴﺎن (رﺳﻤﻲ، رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻨﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ۳۶ ﺳﺎل.
 • ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرس اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرس و اﻋﺰام به خارج دکتری ۹۷:

۱- ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ( ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) ﺳﺎل ۱۳۹۷ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه / ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻮرﺳﻴﻪ.

۲- اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ.

۳- داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺧﺎرج ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻣ ﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

۴- ﻧﺘﺎﻳﺞ (ﮔﺰارش) واﺻﻠﻪ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

۵- ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس، داﻧﺸﮕﺎه/ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻮرﺳﻴﻪ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم داده و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۶- ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺘﻪ، ﮔﺮاﻳﺶ و ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﻋﺰام ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۷- ﭘﺬﻳﺮش از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج، اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺎرج، ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮی و اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ داﺧﻠﻲ (ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼ ﺺ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﻲ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

۸- ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﻳﻴﺪ در اﺧﺬ ﭘﺬﻳﺮش، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۹- ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻋﺰام ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۸/۶/۳۱، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه زﺑﺎن، ﭘﺬﻳﺮش از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﭙﺮدن وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎد ﺷﺪه، درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻋﺰام اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر، ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻓﺮد «ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ» ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﺑﺮای اﻋﺰام داوﻃﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻛﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ MSRT=55، رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻨﺮ MSRT=60 و ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن در آزﻣﻮن ﻫﺎی TOEFL ،IELTS ،TOLIMO ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ﺪه اﺳﺖ. داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﻛﻮر، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮش دﻫﻨﺪه، ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺧﺎﺻﻲ را ﻣﻼک ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ، داوﻃﻠﺐ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن ﺷﺮط را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ.

۱۰- ﻣﻴﺰان وﺛﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

۱۱- ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده ۳ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوی اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری (۱۳۹۷/۶/۳۱) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۳- ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮرس و اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج، در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس «ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ» ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

۰

http://dananews.ir/?p=6039   :  لینک کوتاه

مطالب مرتبط

 • ۱۷۳ کالای دیگر از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شدند/ 3 بازدید
 • چرا ظریف بهترین گزینه ایران، برای رویارویی با ترامپ در جلسه شورای امنیت است؟/آقای ظریف شناخت خوبی از مقررات داخلی و آئین‌نامه‌ «شورای امنیت» دارد/ 6 بازدید
 • لعیا جنیدی: به طور مطلق آموزش برای همه است و هر گونه مقررات مغایر، ملغی است/ جاسوسی، محاربه و قاچاق انسان مشروط بر محکومیت قطعی کیفری است!/ 4 بازدید
 • وزیر کشور: با ابلاغ منع بکارگیری بازنشستگان، تعدادی از استانداران جابجا می‌شوند/ 6 بازدید
 • از چالش آب سیستان تا تراژدی هیرمند و هامون! / مشکلات آبی بین دو کشور ایران و افغانستان، قدمتی به اندازه تأسیس کشور افغانستان دارد/ 6 بازدید
 • توقف تخفیف‌های ۴۰ درصدی شرکت پُست به کُتب و مطبوعات!/ 8 بازدید
 • وزیر بهداشت:‏ آمریکا شرکت های دارویی را از معامله با ایران می ترساند! / تحریم‌ها فقط مردم را هدف قرار می‌دهد و بنای آن بر ‏افزایش نارضایتی عمومی  است!/ 22 بازدید
 • رئیس مرکز رسانه های دیجیتال: نمایشگاه رسانه های دیجیتال امسال متفاوت با قبل خواهد بود/ هدف ما توسعه و گسترش فضای دیجیتال « سالم،ایمن و مفید» است/ 18 بازدید
 • نشست سرمایه‌گذاری فناوری «دی-هشت» در تهران برگزار می شود/ 17 بازدید
 • رسول سراییان: چهار هدف راهبردی وزارت ارتباطات در تحول دیجیتال/ افزایش فرصتهای شغلی/ 12 بازدید
 • با رأی دیوان عدالت اداری؛حکم حذف آبونمان تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ شد!/ 18 بازدید
 • افزایش بیکاری وبی‌توجهی به بسته شدن پی‌درپی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها! / واردات از مبادی رسمی و قاچاق کمر صنعت وتولید را خم کرده است/واردات غیرضروری را متوقف کنید!/ 16 بازدید
 • وزیر ارشاد : نیازمند توازن در ژانرهای سینمایی هستیم/افزایش قیمت کاغذ شوکی بر پیکره نحیف نشر کتاب و مطبوعات!/ 21 بازدید
 • اعلام برندگان هفتادو پنجمین دوره جشنواره ونیز ۲۰۱۸/ 19 بازدید
 • معیارهای جدیدجشنواره شهید رجایی؛دستگاهی که آب، برق و گاز کمتر مصرف می کندیا با کارمند کمتر خدمات بیشتری ارائه دهد باید معیار شود!/ 20 بازدید
 • سواد آموزی ایران در فهرست جایزه بین‌المللی سوادآموزی ۲۰۱۸ یونسکو/ 25 بازدید
 • وقتی اینترنت وفضای مجازی با ۴ فناوری در آینده، پوست می‌اندازد!/ 17 بازدید
 • احتکار و ذخیره‌سازی خانگی بهانه بی‌اعتمادی به مدیران ومتولیان تنظیم بازار!/ 20 بازدید
 • رییس پردیس دانشکده‌های فنی: در ۲۵ سال گذشته صنعت درک درستی از فناوری نداشت ودانشگاه‌ها با تحقیقات آشنا نبودند!/ 22 بازدید
 • سرپرست دانشگاه آزاد: بی‌دقتی‌های به‌کارگیری اساتید شاخص دانشگاه آزاد جبران می‌شود / امکان بازگشت اساتید شاخص!/ 18 بازدید
 • کارگاه تخصصی ” چالش های قراردادها در شرایط رکود و بحران” برگزار می شود/ مصطفی خلیلی: برای آسیب کمتر از رکود وبحران کنونی، همه مدیران باید دانش روز و راهکارهای حقوقی وقانونی را بیاموزند!/ 281 بازدید
 • افزایش ارزش سهام و کاهش قیمت دلار!/ 59 بازدید
 • مدیرکل گلخانه ها و گیاهان دارویی:بالا بودن ضایعات حین برداشت گل و گیاه! / ۶۰درصد محصول گل و گیاه کشور صادراتی است/ لزوم رفع موانع صادراتی/ 48 بازدید
 • خوشبینی محتاطانه سرمایه گذاران! در نوسانات شدید بازار جهانی سهام و ارزهای نوظهور/ 42 بازدید
 • رونمایی از جنگنده ایرانی  «کوثر» باحضور رئیس جمهوری/ روزنامه ایتالیایی:ایران از معدود کشورهای سازنده جنگنده های نسل ۴ است/ 39 بازدید
 • دکتر حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت ومعدن شد/حسین مهری: توجه ویژه به سرمایه انسانی از مهم‌ترین موضوعات اصلی من در بانک صنعت معدن است/ 38 بازدید
 • محققان توصیه می کنند؛افراد دیابتی روزانه دو بار مسواک بزنند/بیماری لثه می تواند کنترل دیابت را سخت تر کند/ 37 بازدید
 • بزرگداشت حماسه جنگ چالدران؛ کتاب های درسی از تاریخ و فرهنگ ایران تهی شده است!/جوان امروز نه علی را می شناسد و نه رستم را!/ 36 بازدید
 • پروفسور نوآم چامسکی:با امریکای خطرناکی مواجه هستیم! /اروپا تمایل ندارد به منظور مقابله با تحریمهای ایران جلوی امریکا بایستد/ 34 بازدید
 • امیر امینی: پرداخت‌۷ هزار میلیارد از مطالبات ۱۸ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران، به شرط همکاری سازمان برنامه!/ 31 بازدید
 • محمد علی وکیلی: روحانی مدتهاست در تله بازی باخت -باخت گرفتارست! /علی شکوری راد:رییس جمهور بازنده شد ولی مجلس نیز برنده نشد!/ 28 بازدید
 • رامبد جوان: گانگستر نیستیم، برنامه‌سازیم! / چرا سپاه باید به «خندوانه» پول بدهد؟!/«خندوانه» حال بعضی‌ها را بد می‌کند/ 26 بازدید
 • رئیس پارک فناوری پردیس خبر:صادرات محصولات دانش بنیان پارک فناوری پردیس به ۱۲ کشور/ 26 بازدید
 • امیررضا خادم: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای نیمه کاره ورزشی نیاز است// 26 بازدید
 • بعد از «یودن یا نبودن»ْ کیانوش عیاری دوباره سوژه‌ی اهدای عضو می‌سازد/ نقد کردن حق ماست و نشان دادن کاستی‌ها شاید وظیفه ما!/ 25 بازدید
 • سواد آموزی ایران در فهرست جایزه بین‌المللی سوادآموزی ۲۰۱۸ یونسکو/ 25 بازدید
 • پروفسور مهدی محقق:نظام علمی ما غیرپویا است/ باید به میراث اصیل گذشته خود توجه کنیم!/ 25 بازدید
 • «اقتصاد» هم بی وزیر شد! /کرباسیان: وضعیت فعلی فقط تحت کنترل وزارت اقتصادی نیست!/ 24 بازدید
 • جزئیات طرح های اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران اعلام شد/ 24 بازدید
 • وزیر خارجه آلمان:ایجاد کانال های پرداخت مستقل از ایالات متحده و تاسیس نهاد مالی اروپایی و نظام سوئیفت بدون وابستگی، کاملا ناگزیر و ضروری است/ 24 بازدید
 • تکلیف نمایشگاه مطبوعات هنوز مشخص نیست! /احتمال منتفی شدن به دلیل مشکلات مالی دولت و مطبوعات! / ۰ نظر
 • معیارهای جدیدجشنواره شهید رجایی؛دستگاهی که آب، برق و گاز کمتر مصرف می کندیا با کارمند کمتر خدمات بیشتری ارائه دهد باید معیار شود! / ۰ نظر
 • سید مرتضی موسویان: سامانه حمایت از کپی رایت راه‌اندازی می‌شود/ حسین انتظامی: باید قوانین ۴۰ یا۵۰ ساله کسب و کار اصلاح شود! / ۰ نظر
 • رئیس پارک فناوری پردیس خبر:صادرات محصولات دانش بنیان پارک فناوری پردیس به ۱۲ کشور / ۰ نظر
 • وزیر کشور: با ابلاغ منع بکارگیری بازنشستگان، تعدادی از استانداران جابجا می‌شوند / ۰ نظر
 • دلنوشته مهم وزیر اقتصاد: چه پرهیزی بدتر از اینکه، این الگوهای موفق و ملی کسب و کار رابه جامعه معرفی نکنیم! /حمایت جدی وتکریم و تقدیر بخش خصوصی واقعی! / ۰ نظر
 • جزئیات طرح های اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران اعلام شد / ۰ نظر
 • مدیر اکوسیستم‌های تالابی: دریاچه مصنوعی تبریز، ناقض سیاست دولت در احیای دریاچه ارومیه / ۰ نظر
 • اعلام برندگان هفتادو پنجمین دوره جشنواره ونیز ۲۰۱۸ / ۰ نظر
 • عباسعلی کدخدایی: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان تایید شد/ما از خبرنگاران جز صداقت و درستی ندیدیم / ۰ نظر
 • وزیر خارجه آلمان:ایجاد کانال های پرداخت مستقل از ایالات متحده و تاسیس نهاد مالی اروپایی و نظام سوئیفت بدون وابستگی، کاملا ناگزیر و ضروری است / ۰ نظر
 • لعیا جنیدی: به طور مطلق آموزش برای همه است و هر گونه مقررات مغایر، ملغی است/ جاسوسی، محاربه و قاچاق انسان مشروط بر محکومیت قطعی کیفری است! / ۰ نظر
 • وزارتخانه شدن سازمان میراث و گردشگری کشور و تغییرات ساختاری پیش رو! / ۰ نظر
 • راه‌هایی برای رونق کتاب‌فروشی‌ها از زبان محمد آموزگار/موجی از رکود و تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها را هدف گرفته است! / ۰ نظر
 • خوشبینی محتاطانه سرمایه گذاران! در نوسانات شدید بازار جهانی سهام و ارزهای نوظهور / ۰ نظر
 • وزیر ارشاد : نیازمند توازن در ژانرهای سینمایی هستیم/افزایش قیمت کاغذ شوکی بر پیکره نحیف نشر کتاب و مطبوعات! / ۰ نظر
 • طرح «کاهش»(Low emission zone) پایتخت؛ از نظر تا عمل / ۰ نظر
 • امیررضا خادم: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای نیمه کاره ورزشی نیاز است/ / ۰ نظر
 • چرا ظریف بهترین گزینه ایران، برای رویارویی با ترامپ در جلسه شورای امنیت است؟/آقای ظریف شناخت خوبی از مقررات داخلی و آئین‌نامه‌ «شورای امنیت» دارد / ۰ نظر
 • محمد مخبر دزفولی: ستاد اجرایی فرمان امام طرح های اقتصادی خود را به مردم واگذار می کند / ۰ نظر