منو
پنجشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۶

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری ۹۶ دانشگاه هنر

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری ۹۶ دانشگاه هنر
دانانیوز: با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرآیند دو مرحله ای است، که اجرای این مراحل مطابق با قانون...
۱۷ خرداد ۱۳۹۶ , ساعت ۱۲:۰۹
/
/
220 بازدید
/
/

دانانیوز: با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرآیند دو مرحله ای است، که اجرای این مراحل مطابق با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب مورخه۹۴/۱۲/۱۸ مجلس محترم شورای اسالمی می باشد. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش کشور انجام گرفته و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاه های پذیرنده دانشجو صورت می گیرد . در راستای اجرای مرحله دوم به اطلا ع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه مترکز دکتری سال ۱۳۹۶ که به دانشگاه هنر معرفی شده اند، می رساند الزم است برابر مفاد اطلاعیه ذیل، جهت انجام مصاحبه به همراه مدارک آموزشی و پژوهشی مندرج در این دستورالعمل و بر اساس جدول زمان بندی تعیین شده که در همین اطالعیه منعکس شده است به این دانشگاه مراجعه نمایند. اطالعیه پذیرش دانشجو : الف ( نحوه گزینش دانشجو : در این مرحله با بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی و انجام مصاحبه برگزیدگان نهایی عیناً برابر شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی سازمان سنجش آموزش کشور امتیازدهی ، تعیین و جهت جمع بندی نهایی به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می شوند.نحوه امتیاز دهی به هر بخش از فعالیت های داوطلبان ذیل همین دستورالعمل در فرم شماره ۲ آورده شده است.

(ب) زمان مراجعه داوطلبان: الزم است داوطلبان با مراجعه به فایل پیوست از روز مصاحبه و زمان تقریبی برای بررسی مدارک و مصاحبه آگاهی یابند. دواطلبانی که زمان مصاحبه آنها برای نوبت صبح تعیین شده است، از ساعت۸:۳۰ روز مربوطه به دانشگاه هنر مراجعه نمایند تا پس از اخذ نوبت مصاحبه، به ترتیب به محل مصاحبه دعوت شوند. ساعت مراجعه و اخذ نوبت برای داوطلبان عصر، ساعت ۸:۳:۰ خواهد بود.

ج: مدارک مورد نیاز

 ۱ـ فرم تکمیل شده مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال۱۳۹۶ دانشگاه هنر ذیل همین اطالعیه و الصاق یک قطعه عکس ۴×۳( فرم شماره ١)

۲ -اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نمودهاند.)فرم ویژه سهمیه مربیان(

۳ -تصویر اولین و آخرین حکم کارگزینی استخدامی هیأت علمی )آزمایشی، قطعی(ویژه سهمیه مربیان

۴ـ اصل مستندات سوابق آموزشی و پژوهشی و تأییدیه های مربوطه )شامل پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه کارشناسی، مقاالت چاپ شده در نشریات و ارائه شده در همایش های علمی، ترجمه کتاب یا مقاله، کتابهای تألیفی، مستندات مربوط به دوره های آموزشی گذرانده و سوابق تدریس متقاضی، مستندات طرح های پژوهشی انجام شده که این موارد در زمان مصاحبه کنترل و امتیازدهی خواهد شد(

۵ -مستندات سایر فعالیتهای مرتبط با رشته متقاضی

۶ـ ارائه پیشنهاده )پروپوزال پیشنهادی( رساله دوره دکتری مطابق با اولویت ردیف اول داوطلب، قید شده در جدول شماره۶ با عنوان موضوعات مورد عالقه داوطلب برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری

۷ـ اصل و کپی گواهی پایان تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد با تاریخ و معدل فارغ التحصیلی به همراه تصویر ریز نمرات هر دو مقطع به نحوی که بتوان معدل و طول مدت تحصیل را از آن استخراج و امتیازدهی کرد.

تبصره ١ : آن دسته از معرفی شدگانی که فارغالتحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میباشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته میبایست اصل گواهی پایان تحصیالت کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ٢ : معرفیشدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶ فارغالتحصیل میشوند )اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را ارائه نمایند.

( تبصره ۳)  معرفی شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرک یا مدارک مندرج در بند ۷ نمیباشند، الزم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

۸ـ اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی

۹-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند »مقررات وظیفه عمومی« مندرج در صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور )برای برادران( مشخص نماید.

۱۰ -اصل و تصویر گواهی شرکت در آزمونهای ملی و بین المللی که در آن نمره زبان درج شده باشد. کارنامه باید مربوط به یکی از آزمونهای زبان ملی »MSRT ، MCHE ، TOLIMO » و یا بین المللی معتبر »IBT TOEFL ، PBT TOEFL ، IELTS »باشد و در زمان مصاحبه ، حداکثر دو سال از تاریخ آزمون زبان، سپری شده باشد. داطلب در صورت ارائه کارنامه فوق الذکر از امتیاز مدرک زبان مطابق با جدول شماره ۴( بخش د( بهره مند خواهد شد و در غیر اینصورت امتیازی بابت مدرک زبان به نامبرده تعلق نخواهد گرفت.

۱۱- اصل فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰,۱۰۰,۱ ریال که در وجه ) درآمد اختصاصی دانشگاه هنر نزد بانک ملی، شعبه مرکزی، کد۶۱ )به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۷۴۱۱۱۱۳۱۱۷ واریز شده باشد.ضمنا داوطلبانی که در دو یا سه کد رشته برای مصاحبه معرفی شده اند فقط یک فیش واریز نمایند.

۱۲-  مستندات مربوط به داوطلبانی که از سهمیه شاهد و ایثارگر استفاده نموده اند.

١۳ـ تصویر فرم انتخاب رشته به همراه نام کدر شته محلهای انتخابی داوطلب .

تذکرات مهم :

۱ .چنانچه تاریخ اعلام شده مصاحبه برای داوطلبی با زمان مصاحبه ایشان در دانشگاه دیگری تداخل دارد ، الزم است دواطلب با شماره تلفن ۱۱۶۱۲۱۱۹ تماس و زمان دیگری را برای مصاحبه تعیین نماید که این زمان در همان محدوده زمانی مصاحبه دانشگاه هنر خواهد بود.

۲ .حضور شخص داوطلب در روز مصاحبه الزامی است.

۳ .با توجه به اینکه امتیازات هر بخش )آموزشی و پژوهشی( با رویت مدارک فوق الذکر قابل تخصیص است چنانچه این مدارک در روز مصاحبه ارائه نشود ، امتیاز آن بخش در جمع نمرات داوطلب لحاظ نخواهد شد و دانشگاه نیز موظف به تماس و پیگیری ارائه مدارک مورد ادعای داوطلب نمیباشد.

۴ .به اطلاع داوطلبانی که دوره های نوبت دوم و خودگردان این دانشگاه را انتخاب نموده اند میرساند ، شهریه مصوب این دانشگاه در دوره های نوبت دوم ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال و در دورههای پردیس خودگردان ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال می باشد.

۲ .مدارک و وجه دریافتی قابل استرداد نیست .

آدرس محل مصاحبه : تهران خیابان حافظ ،خیابان سرهنگ سخائی بعد از تقاطع سی تیر ،پالک ۶۵ ، دانشگاه هنر، دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

یا

تهران میدان امام خمینی خیابان فردوسی خ سرهنگ سخائی پلاک ۶۵ دانشگاه هنر، دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی در دوره دکتری تخصصی (دانشگاه هنر- ۱۳۹۶)

http://www.art.ac.ir/Files/1/News/farakhan_estedad_derakshan_96_2.pdf

http://dananews.ir/?p=3818   :  لینک کوتاه

مطالب مرتبط

 • زمان اعلام نتایج اولیه دکتری ۹۷/ 7 بازدید
 • رئیس دانشگاه آزاد : اعضای هیات علمی جدید در دانشگاه آزاد جذب می شوند/ 13 بازدید
 • دریافت کارت کنکور دکتری ۹۷ از سوی ۴۱ درصد داوطلبان/ 18 بازدید
 • رئیس مرکز جذب خبرداد : آغاز ثبت نام جذب اعضای هیات علمی آغاز گردید/ 18 بازدید
 • انتشار کارت آزمون دکتری ۹۷ از سه شنبه/ 13 بازدید
 • تأکید دانشگاه ارومیه بر قانونی بودن پرداخت شهریه مردودی دانشجویان دکتری/ 12 بازدید
 • انتشار سؤالات و پاسخنامه آزمون ept بهمن ماه ۹۶/ 18 بازدید
 • نکات قابل توجه در ویرایش کارت آزمون دکتری/ 22 بازدید
 • پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه صنعتی اصفهان/ 17 بازدید
 • برگزاری آزمون EPT بهمن ماه ۹۶ در روز جمعه/ 19 بازدید
 • انتشار دفترچه ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی آزاد ۱۳۹۷/ 25 بازدید
 • تغییر زمان ثبت نام آزمون زبان msrt اسفند ماه ۹۶/ 33 بازدید
 • رقابت ۲۳۴ هزار نفر در کنکور دکتری ۹۷/ 24 بازدید
 • پذیرش دانشجوی دکتری در پردیس ارس دانشگاه تهران در بهمن ۹۶/ 34 بازدید
 • توانایی ورود دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری/ 36 بازدید
 • حذف پژوهانه دانشجویان دکتری از بودجه ۹۷/ 34 بازدید
 • انتشار نتایج آزمون زبان تولیمو دی ماه ۹۶/ 23 بازدید
 • مجوزدار بودن تمام رشته های دکتری دانشگاه پیام نور از سوی وزارت علوم/ 31 بازدید
 • آخرین مهلت ثبت نام بورس احدی جهت پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۷/ 42 بازدید
 • اعزام ۴۰درصد دانشجویان دکتری دانشگاه تهران به فرصت مطالعاتی/ 32 بازدید
 • لزوم حذف کنکور مقطع دکتری/ 58 بازدید
 • آخرین مهلت ثبت نام بورس احدی جهت پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۷/ 42 بازدید
 • توانایی ورود دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری/ 36 بازدید
 • پذیرش دانشجوی دکتری در پردیس ارس دانشگاه تهران در بهمن ۹۶/ 34 بازدید
 • حذف پژوهانه دانشجویان دکتری از بودجه ۹۷/ 34 بازدید
 • تغییر زمان ثبت نام آزمون زبان msrt اسفند ماه ۹۶/ 33 بازدید
 • اعزام ۴۰درصد دانشجویان دکتری دانشگاه تهران به فرصت مطالعاتی/ 32 بازدید
 • مجوزدار بودن تمام رشته های دکتری دانشگاه پیام نور از سوی وزارت علوم/ 31 بازدید
 • انتشار دفترچه ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی آزاد ۱۳۹۷/ 25 بازدید
 • رقابت ۲۳۴ هزار نفر در کنکور دکتری ۹۷/ 24 بازدید
 • انتشار نتایج آزمون زبان تولیمو دی ماه ۹۶/ 23 بازدید
 • نکات قابل توجه در ویرایش کارت آزمون دکتری/ 22 بازدید
 • برگزاری آزمون EPT بهمن ماه ۹۶ در روز جمعه/ 19 بازدید
 • دریافت کارت کنکور دکتری ۹۷ از سوی ۴۱ درصد داوطلبان/ 18 بازدید
 • انتشار سؤالات و پاسخنامه آزمون ept بهمن ماه ۹۶/ 18 بازدید
 • رئیس مرکز جذب خبرداد : آغاز ثبت نام جذب اعضای هیات علمی آغاز گردید/ 18 بازدید
 • پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه صنعتی اصفهان/ 17 بازدید
 • رئیس دانشگاه آزاد : اعضای هیات علمی جدید در دانشگاه آزاد جذب می شوند/ 13 بازدید
 • انتشار کارت آزمون دکتری ۹۷ از سه شنبه/ 13 بازدید
 • تأکید دانشگاه ارومیه بر قانونی بودن پرداخت شهریه مردودی دانشجویان دکتری/ 12 بازدید
 • حضرت آیت‌الله جوادی آملی: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در فقه، اصول، انقلاب ، تدبیر و تربیت، سیاست و طهارت شدید القوا بود/این کار کوچکی و آسانی نیست، کسی در قله باشد و به او اهانت بشود، او تحمل کند! / ۰ نظر
 • حمید قبادی : صرف ادعا نمی‌شود، باید ساختارهای مبتنی بر اندیشه و فکر، مدرسه مد و مراکز اصلی را ایجاد کنیم / ۰ نظر
 • مجوزدار بودن تمام رشته های دکتری دانشگاه پیام نور از سوی وزارت علوم / ۰ نظر
 • سلسله نشست های تخصصی” اسطوره و اسطوره شناسی”با حضور ” دکتر راهب عارفی” برگزار می شود / ۰ نظر
 • انتشار سؤالات و پاسخنامه آزمون ept بهمن ماه ۹۶ / ۰ نظر
 • تعدیل دوره های پردیس خودگردان دانشگاه ها / ۰ نظر
 • آغاز ثبت نام آزمون زبان EPT دی ماه ۹۶ / ۰ نظر
 • انتشار نتایج آزمون زبان تولیمو دی ماه ۹۶ / ۰ نظر
 • عدم پذیرش تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶ دانشگاه آزاد در بهمن ماه / ۰ نظر
 • تأکید دانشگاه ارومیه بر قانونی بودن پرداخت شهریه مردودی دانشجویان دکتری / ۰ نظر
 • برگزاری آزمون زبان تولیمو دی ماه ۹۶ در روز پنجشنبه / ۰ نظر
 • اعطای بورس دولت مجارستان در مقطع دکتری در سال ۲۰۱۸ / ۰ نظر
 • حذف پژوهانه دانشجویان دکتری از بودجه ۹۷ / ۰ نظر
 • اصلاح ژن؛ چالشی برای استفاده یا سوءاستفاده؛ اطلاعات ژنی ۸۰۰ نفر در بانک “ایرانوم”/ایران در کمربند ازدواج‌های خویشاوندی! / ۰ نظر
 • انتشار کارت آزمون دکتری ۹۷ از سه شنبه / ۰ نظر
 • پروفسور رامین گلستانیان، مدیر علمی فیزیک مواد زنده در موسسه “ماکس پلانک” دانشگاه آکسفورد شد / ۰ نظر
 • غلامعلی رجایی: عدم برخورد با فساد دولت احمدی‎نژاد ریشه اعتراضات است/فکر نکنیم هر مخالفی قصد ساقط کردن ما را دارد! /یک ایرانی جایی را برای خالی کردن اعتراضات و مخالفت‎هایش نمی بیند! / ۰ نظر
 • توانایی ورود دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری / ۰ نظر
 • نمایشگاه CES 2018با بیش از ۳۵۰۰ شرکت‌کننده در لاس وگاس آغاز به کار کرد / ۰ نظر
 • رئیس مرکز جذب خبرداد : آغاز ثبت نام جذب اعضای هیات علمی آغاز گردید / ۰ نظر