سه عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در میان یک درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان
سه عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در میان یک درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان

دانانیوز: ﭘﮋوﻫﺸـ‌‌ﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ‌‌اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ده ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ باﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در دﺳﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ درﺻﺪ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

به گزارش دانانیوز به نقل از مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه یزد، بر اساس گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISCکه مبتنی بر آخرین نتایج رتبه‌بندی (Essential Science Indicators) ESI در سال ۲۰۲۲ است، ۸۴۰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺮه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ درﺻﺪ دﻧﯿﺎ WoS-ESI ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

بر اساس گزارش مذکور ۱) دکتر سعید پاک طینت مهدی آبادی از دانشکده فیزیک در حوزه موضوعی چند رشته‌ای، ۲) دکتر علی مصطفائی‌پور از گروه مهندسی صنایع در حوزه موضوعی مهندسی و ۳)دکتر بیژن دواز از دانشکده ریاضی در حوزه موضوعی چند رشته‌ای از دانشگاه یزد به عنوان پژوهشگران برتر ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا برگزیده شدند.
شایان ذکر است که فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر، بر اساس گزارشی از پژوهشگران پراستناد در ۲۲ حوزه موضوعی علوم در یک بازه زمانی ۱۰ ساله در پایگاه شاخص‌¬های اساسی علم (ESI ) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (WoS) اعلام می‌گردد. در واقع پژوهشگران در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت نموده‌اند مرتب‌سازی و سپس پژوهشگران یک درصد برتر بر اساس حدود آستانه استنادیESI به عنوان نخبگان علمی در نظر گرفته می‌شوند.

دانانیوز: بنابراین معیار انتخاب پژوهشگران در اﯾﻦ ﻓﻬﺮ‌ﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ آنﻫﺎ اﺳـﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﭘﮋوﻫﺸـ‌‌ﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ‌‌اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ده ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ باﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در دﺳﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ درﺻﺪ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

=================

علی میروکیلی: دانشگاه یزد در تراز سبز ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار گرفت!

قرار گرفتن دانشگاه یزد در تراز سبز 10 دانشگاه برتر کشور

به گزارش دانانیوز، دانشگاه یزد در رتبه‌بندی تراز سبز دانشگاه‌های دنیا در سال ۲۰۲۲ براساس شاخص‌های پایداری (UI Green Metric World University Ranking) در ردیف ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار گرفت و نسبت به سال گذشته یک پله ارتقاء یافت.
دکتر علی میروکیلی مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه یزد با اعلام این خبر گفت: دانشگاه یزد در سال ۲۰۲۲، حائز رتبه ۱۰ در بین ۴۵ دانشگاه ایرانی و رتبه ۳۸۸ در بین ۱۰۵۰ دانشگاه از ۸۵ کشور جهان شده است.
وی تصریح کرد: اسامی ۱۰ دانشگاه برتر ایرانی معرفی شده از بین دانشگاه‌های جامع، صنعتی و علوم پزشکی به ترتیب شامل دانشگاه‌های زنجان، علوم پزشکی کاشان، کاشان، محقق اردبیلی، الزهرا، رازی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اصفهان، فردوسی مشهد و دانشگاه یزد است.
دکتر میروکیلی معیار‌های ۶ گانه ارزیابی گرین متریک را موقعیت، زیرساخت و فضای سبز، مدیریت انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، مدیریت آب، مدیریت حمل و نقل و آموزش و پژوهش عنوان کرد.
وی افزود: در سال جاری نیز معیارهایی در مورد مدیریت بیماری و پیشگیری کرونا، تغییرات آموزش و پژوهش، تنوع زیستی و خدمات رسانی به جامعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی دانشگاه یزد برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ در رتبه‌بندی جهانی گرین متریک شرکت کرده که نتایج کسب شده طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بیانگر روند رو به رشد دانشگاه در این رتبه‌بندی بوده است.