علی حسین شهریور: برای مهارت آموزی ۵۰ هزار دانشجوی دانشگاه های غیردولتی هدفگذاری کرده ایم/ کمال متاجی: ظرفیتهای تخصصی گسترده ومتنوع دانشگاه های غیردولتی کم نظیر است
علی حسین شهریور: برای مهارت آموزی ۵۰ هزار دانشجوی دانشگاه های غیردولتی هدفگذاری کرده ایم/ کمال متاجی: ظرفیتهای تخصصی گسترده ومتنوع دانشگاه های غیردولتی کم نظیر است

دانانیوز: این تفاهمنامه در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ، ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺗأﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ دانشجویان و با هدف ارتقای ظرفیت اشتغال پذیری آنان به امضا رسید.

به گزارش دانانیوز،ﺗﻔﺎﻫ‌ﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر و اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی ایران با حضور «علی حسین شهریور» معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و «کمال متاجی» رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی غیر دولتی، غیر انتفاعی به امضا رسید.

در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ، ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺗأﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ دانشجویان و با هدف ارتقای ظرفیت اشتغال پذیری آنان، ﺗﻔﺎﻫ‌ﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر و اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی ایران با حضور «علی حسین شهریور» معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و «کمال متاجی» رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی غیر دولتی، غیر انتفاعی منعقد شد.

در این دیدار« سید جمیل احمدی » مدیرکل دفتر پژوهش سازمان فنی و حرفه ای و« محمدعلی مقیسه » مشاور عالی رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی غیر دولتی، غیر انتفاعی ایران نیز حضور داشتند.