کتاب” بررسی تطبیقی مجازات مواد مخدر و روانگردان در ایران و آمریکا ” اثر پژوهشی خانم سمیه فلاح راسخ، به بازار آمد
کتاب” بررسی تطبیقی مجازات مواد مخدر و روانگردان در ایران و آمریکا ” اثر پژوهشی خانم سمیه فلاح راسخ، به بازار آمد

به گزارش دانانیوز، مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی های افراد […]

به گزارش دانانیوز، مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده قانونی در سیاست جنایی گردد. در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند.

با این مقدمه خانم سمیه فلاح راسخ – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در یک پژوهش تطبیقی ارزشمند، کاربردی و مبتنی بر آخرین تغییرات قوانین مقررات دو کشور آمریکا و ایران ” بررسی تطبیقی مجازات مواد مخدر و روانگردان در ایران و آمریکا ” به مجام رسانده و نتیجه این تلاشها ا در اثری به همین نام به زیور طبع آراسته و روانه بازار کتابهای علمی وتخصصی کرده است.

خانم سمیه فلاح راسخ در صفحات آغازین کتاب خود با یادی از پدر مرحوم و بحق پیوسته خود، از پدر و مادر خود سپاسگزاری نموده وچنین ادای احترام کرده است:

تقدیم به: روح الهی و سراسر مهربانی پدرم عزیزم و به پاس عشق و محبّت بی نظیرش که یادش خاطرم را نور باران میکند و تقدیم به خورشید وجود پرمهر و فروغ مادرم و زحمات و سختیهای فراوانی که در مدیریت خانه و تربیت فرزندان بیدریغ متحمل می شود.

پژوهشگر و نویسنده کتاب” بررسی تطبیقی مجازات مواد مخدر و روانگردان در ایران و آمریکا ” ۰در ادامه آورده است: سپاس و ستايش خداوندي را سزاست كه كسوت هستي را براندام موزون آفرينش بپوشانيد و تجليّات قدرت لايتزالي را در مظاهر و آثار طبيعت نمايان گردانيد. بارالها! من با ياد تو، به تو تقرّب مي جويم و تو را به پيشگاه تو شفيع مي آورم و از توخواستارم، به كرمت مرا به خودت نزديك گرداني و ياد خود را به من الهام كني و بر من رحمت آوري و به آنچه بهره و نصيب من ساخته اي، خشنودم قرار دهي و د رهمه حال به فروتني ام واداري.
با اغتنام و به رسم ادب برخود واجب می دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد ارجمندم خانم دکتر عاطفه لرکجوری، از اینکه هدایت و راهنمایی این علمی و محتوایی این اثرپژوهشی را بر عهده گرفتند و با رهنمودهای ارزنده و نکته سنجی هایشان این تحقیق ارزشمند به ثمر رسیده و زیور طبع آراسته شد، کمال تشکر را تقدیم می نمایم.

به گزارش دانانیوز، خانم سمیه فلاح راسخ بعنوان مقدمه اثر پژوهشی خود، نوشته است:
از اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن، ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه اي ﻣﺨﺮب و زﯾﺎن ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮادﻣﺨﺪر روﺑﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﮐﺸﺖ ﮐﺮدن و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺪود، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ درﺟﻬﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ آﻻم از اﯾﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد دﯾﮕﺮي از ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﺧﺸﺨﺎش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎك، ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﺎك از اﺳﺘﻌﻤﺎل داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺼﺮف ﺗﻔﻨﻨﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ و ﺧﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ از آن رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آن ﻗﺪرت دوري از ﻣﺼﺮف و ﺗﺮك را از ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻼب اﻋﺘﯿﺎد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺮﻫﻪ اي از زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎك ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ، ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم، اﻣﺮاي دوﻟﺘﯽ و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ. (رحمدل، ۱۳۸۵:ص۱۴۹)
در واقع معضل اعتیاد همواره یکی از ناهنجاری های اجتماعی محسوب می شود که کم و بیش می توان از آن به عنوان دغدغه ای جهانی یادکرد. اگر ادعا شود، اعتیاد به مواد مخدر یکی از بحران های اصلی دنیای کنونی است اغراقی صورت نگرفته است .در این میان موقعیت منطقه ای ایران در خاورمیانه و همجواری با کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان به عنوان یکی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، کشور را در معرض خطرات بسیاری قرار داده و هر ساله هزینه های هنگفتی که از سوی دستگاه های زیربط، مصروف کنترل، کاهش و مهار و برخورد با این معضل میشود. قاچاقچیان موادمخدر بسته به میزان مواد مکشوفه از آنها و نوع مواد، برایشان مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮﯾﺎك ﺑﺎ دﯾﺪ ﺗﺠﺎري و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن رواج ﯾﺎﻓﺖ و دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﺪي اﻣﺮ و در ﺻﺎدرات آن اﻧﺤﺼﺎر داﺷﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎك و ﺳﭙﺲ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رده از ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و زارﻋﺎن ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف اﻧﮕﯿﺰه اي ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪي ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪون وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻌﺪود ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اواﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮد. ﺑﺎ رواج ﺳﺮﯾﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺧﺎﺻﺎً ﺗﺮﯾﺎك و اﻋﺘﯿﺎد ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮي از ﻣﺮدم و ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر زﯾﺎن ﺑﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﺧﺎﻧﻮاده، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر، در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﮐﺸﺖ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزدارﻧﺪه از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ در ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع ، در راﺳﺘﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﺮم و ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻮر واﻗﻌﯽ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آزادي ﻫﺎي اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﮔﺮدد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺟﺮاﯾﻢ، ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ را ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

نویسنده در بیان مسأله اینگونه شرح می دهد: حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه مواد مخدر پیروی می کند. مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد.
سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی آمریکا در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در حقوق آمریکا تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال ۱۳۹۲ در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. مساله اعطاي عفو و تخفيف به ويژه از آن جهت كه با قطعيت و حتميت مجازاتها منافات دارد، در سياستگذاري جنايي داراي موافقان و مخالفاني است. در ايران از نهادهاي عفو و تخفيف به وفور استفاده مي‌شود، خواه جهت كاهش جمعيت كيفري زندان و يا به منظور تشويق زندانيان به اصلاح خويش يا كاستن از آثار زيانبار حبس باشد.
در پایان این گزارش، قابل ذکر است که این اثر پژوهشی ارزشمند با سرمایه گذاری شخصی نویسنده و توسط موسسه ” نشر شیل”منشر شده است.
☆🎁☆ کلیه متقاضیان تهیه این اثر پژوهشی و مرجع تخصصی ارزشمند بویژه دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری می توانند جهت خرید و ارسال کتاب درخواست خود را به شماره همراه ۰۹۱۱۷۰۹۹۸۸۳ پیامک نمایند.

✍👈خانم سمیه فلاح راسخ – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی و مدیرعامل موسسه حقوقی رهپویان عدل و انصاف لاهیج_ شهرستان لاهیجان