شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن؛ زمان پخش مدرسه تلویزیونی، ۱۶ مهر
شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن؛ زمان پخش مدرسه تلویزیونی، ۱۶ مهر

دانانیوز: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.به گزارش دانانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶ مهر […]

دانانیوز: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
به گزارش دانانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ پخش می‌شود به این شرح است:

شبکه آموزش

ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت۸ تا ۸:۳۰ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت۸:۳۰ تا۹ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته مکانیک خودرو شاخه فنی وحرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه‌ای

*پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ۱۱بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم

*متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ادبیات فارسی درس سوم (نسل آینده ساز) پایه هفتم
ساعت ۱۵تا۱۵:۳۰ادبیات فارسی درس سوم (ارمغان ایران) پایه هشتم
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ادبیات فارسی درس سوم (نسل آینه) پایه نهم

*دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰ آموزش مجازی انواع سناریو

*متوسطه دوم:
ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۷شیمی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰شیمی ۳ پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰ تا۱۸شیمی ۲ پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰تا۲:۲۵ریاضی ۱ دنباله حسابی پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت۲۰:۲۵تا۲:۵۰ریاضی۱ دنباله حسابی پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف اسلامی
ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه‌های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس احکام۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول.