رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی: میثاق ما در نظام تعلیم وتربیت،  بسته های ۲۵ گانه سند تحول بنیادین در وزارت آموزش وپرورش است
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی: میثاق ما در نظام تعلیم وتربیت،  بسته های ۲۵ گانه سند تحول بنیادین در وزارت آموزش وپرورش است

دانانیوز:سند تحول بنیادین مشتمل بر چهار لایه نظری، برنامه ای، عملیاتی و نمادین استوار است. به گزارش دانانیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دکتر سید جواد حسینی در نشست تبیین بسته های تحولی برای مدیران استانی اظهار کرد : مبنای همه فعالیت ها در نظام آموزش وپرورش […]

دانانیوز:سند تحول بنیادین مشتمل بر چهار لایه نظری، برنامه ای، عملیاتی و نمادین استوار است.
 
به گزارش دانانیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دکتر سید جواد حسینی در نشست تبیین بسته های تحولی برای مدیران استانی اظهار کرد : مبنای همه فعالیت ها در نظام آموزش وپرورش و  میثاق ما در نظام تعلیم وتربیت، سند تحول بنیادین است، و  بسته های تحولی ۲۵ گانه در وزارت آموزش وپرورش، براساس این سند تدوین شده استکه ۳ مورد از این بسته ها مربوط به سازمان آموزش وپرورش استثنایی می باشد.
وی افزود: سند، به عنوان مجموعه ای از، آرمانها، اهداف برنامه ها وفعالیت هاست،  تحول خواهی، این مفهوم را متبادر می سازد، که نباید به وضعیت موجود قانع شد و به سوی وضعیت مطلوب وآنچه باید باشد، حرکت کرد، همچنین این تحول باید بنیادین باشد وتغییراتی سطحی را شامل نمی شود وباید تحولات اساسی و زیر بنایی در نظام تعلیم تربیت را محقق سازد.
رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور، در تبیین لایه های تشکیل دهنده سند تحول بنیادین گفت: سند تحول بینادین در آموزش وپرورش مشتمل بر چهار لایه می باشد، که لایه نظری این سند از ده سال گذشته، مبتنی بر سیاست های تحولی نظام آموزش وپرورش، ابلاغی مقام معظم رهبری، در مجموعه ای، شامل بیانیه ارزشها در۳۰ بند، ۸ هدف کلان، ۱۵ راهبرد کلان و۱۳۱ راهکار اجرایی، همچنین ۶ خرده نظام طراحی، تدوین وتصویب شده است.
وی لایه دوم سند تحول بینادین در آموزش وپرورش را لایه برنامه ای برشمرد وگفت: شش خرده نظام سند  با هدف اجرایی نمودن ۱۳۱ راهکار تدوین شده است  و  در این راستا بیش از ۵۰۰ برنامه در آموزش و پرورش تعریف، تولید و تصویب شده است  که در قالب برنامه های برنامه های ششم و هفتم توسعه کشور نشسته اند و باید اجرایی شوند، و دراین لایه هم کارهای موثری صورت گرفته است.
معاون وزیر با بیان اینکه  در لایه سوم  یعنی  لایه عملیاتی و لایه چهارم یا لایه نمادین سند تحول بینادین باید تمرکز بیشتری صورت گیرد اظهار کرد: آموزه های سند باید هم در سطح ستاد، معاونت ها ومدیریت ها و هم در ادارات کل وهم در ادارات ۷۵۰ گانه آموزش وپرورش  و به ویژه در سطح مدارس وهمه ارکان آن، اعم از معلم و دانش آموز و اولیا وسایر دینفعان اجرایی شود، که دراین لایه ها علیرغم آن که فعالیت های ارزشمندی صورت گرفته است، راه زیادی را برای تحقق همه اهداف  ورسیدن به قله، بخصوص عملیات در مدرسه درپیش داریم.
وی با تاکید بر اینکه  لایه نمادین سند، تقسیم کار ملی است، افزود: تحقق کامل سند با بکارگیری همه ظرفیت های درون سازمانی وبرون سازمانی امکان پذیر است، در این قسمت که دیگران بخشی از کار را بعهده بگیرند، با مشکل جدی مواجهه هستیم، با این اوصاف می توان گفت، در نظام آموزش وپرورش باید فعالیت ها را بر اجرایی شدن لایه های عملیاتی ونمادین متمرکز کرد و  برای جلب مشارکت های درون سازمانی و برون سازمانی تلاش نمود.
لایه های برنامه ای وعملیاتی سند تحول بنیادین  شامل چهار بخش  تاسیسی، توقیفی، تعدیلی و تثبیتی
رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور، آموزه های سند در لایه های برنامه ای وعملیاتی را در چهار بخش تاسیسی و نوآورانه، توقیفی و تعطیلی، تعدیلی واصلاحی، تثبیتی واستمراری تقسیم بندی کرد وگفت: در بخش برنامه های تاسیسی ونوآورانه تمرکز بر  برنامه هایی  است که باید برای تحقق اهداف سند وجود داشته باشد ولی در حال حاضر موجود نیست و برنامه های توقیفی و تعطیلی شامل  برنامه هایی است، که با اهداف سند همسو نیست که باید متوقف وتعطیل شوند.
وی افزود: برنامه های تعدیلی واصلاحی برنامه هایی است که تاحدی می توان با اهداف و راهکارهای سند گره بخورند، اما باید مورد بازنگری واصلاح وتعدیل قرار گیرند و برنامه های استمراری وتثبیتی نیز برنامه هایی هستند که با مبانی سند همخوانی دارند و باید ادامه یابند.
وی تاکید کرد: در بعد برنامه های تاسیسی ونوآورانه وبرنامه های تعطیلی وتوقیفی نیز راه زیادی را برای رسیدن به توفیق در پیش داریم، بعبارتی برنامه کمتری را با رویکرد تاسیسی ونوآوری  وارد بدنه نظام تعلیم وتربیت به ویژه مدارس کرده ایم و  در برنامه هایی که باید تعطیل شود، توقیف صورت نگرفته است.
 تدوین ۲۵ برنامه تحولی مبتنی بر سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش
معاون وزیر با بیان اینکه بسته های ۲۵ گانه تحولی، به منظور رفع نقایص مورد اشاره در لایه های عملیاتی ونمادین و برای ایجاد برنامه های تاسیسی ونوآورانه و توقف برنامه های تعطیلی وتوقیفی در وزارت آموزش وپرورش تدوین شده اند اظهار کرد: این بسته ها براساس هشت شاخص اساسی تدوین شده است، که اولین ویژگی این بسته ها انطباق آن با بندهایی از راهبردها، اهداف وراهکار ها ومنبعث بودن آنها از   سند تحول بنیادین است و جنبه تاسیسی و نوآوری برنامه ها وضرورت پوست اندازی برنامه های موجود در جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادین دومین شاخص بسته های تحولی است.
وی گفت: دستیابی به اهداف وتحقق آنها در کوتاه مدت وحداقل در یک برنامه یک ساله تحصیلی، قابلیت تحقق وسنجش پذیری، قابلیت اندازه گیری و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه ها، فراگیری بسته ها و  مشارکتی بودن از دیگر  ویژگی های این بسته ها است.
حسینی با تاکید براین که خاستگاه تغییر وتحول در نظام آموزش وپرورش مدرسه است، گفت: نهاد تحول آموزش وپرورش، سازمان تحول مدرسه و واحد تحول کلاس وکارگزاران تحول معلمان هستند، لذا با توجه به تحقق تحول در مدرسه، مدرسه محور بودن نیز شاخص دیگری است، که در تدوین این بسته ها محور توجه قرار گرفته است.
وی افز.د: اگر تمام شاخص های مورد اشاره در تدوین برنامه ها مدنظر قرار گرفته باشد، مولفه شوق انگیز بودن، آموزه ها وبر نامه ها وفعالیت نیز محقق خواهدشد و ذینفعان درون سازمانی وبرون سازمانی را برای مشارکت و  اجرایی نمودن این برنامه تشویق و ترغیب خواهد کرد.
حسینی با بیان اینکه  در سیستم تعلیم وتربیت مشارکت، عرضه محور شده است، گفت:  مشارکت واقعی مشارکت تقاضا محور است، اگر برنامه ها براساس شوق وتقاضای مخاطبین تدوین شود، دراین صورت مشارکت با ذینفع راهگشاست نه مشارکت برای ذینفع ومشارکت باید نهادمند، مستمر، همیشگی باشد و برای تحقق اهداف برنامه های آموزش وپرورش مشارکت مقطعی و ذره ای پاسخگو نیست.
وی مشکل اجرایی نشدن سند تحول را ناتوانی در ایجاد شوق تغییر در مخاطبین دانست  و گفت: برنامه های ما باید براساس مساله های مخاطبین وذینفعان در سطوح مختلف به ویژه در مدرسه طراحی شودکه بتواند انگیزه بخش و مشارکت جو باشد، لذا بسته های تحولی با درنظرگرفتن این شاخص تدوین شده اند.