دانشکده های پزشکی کشور اعتباربخشی شدند/ اخطار به ۱۸ دانشکده
دانشکده های پزشکی کشور اعتباربخشی شدند/ اخطار به ۱۸ دانشکده
دانانیوز: احکام اعتباربخشی دانشکده های پزشکی کشور صادر شد و بر اساس آن ۴۶ دانشکده پزشکی تایید چند ساله دریافت کردند و ۱۸ دانشکده به صورت مشروط و با اخطار تایید شدند.

به گزارش دانانیوز به نقل ازمهر، واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی نسبت به اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی کشور بر اساس سال تأسیس و ارائه احکام اعتباربخشی دور اول ۱۳۹۹-۱۳۹۷ اقدام کرده است.

این واحد مسئولیت اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی در سراسر کشور را برعهده دارد.

بر اساس اعتباربخشی انجام گرفته در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ هیچ دانشکده‌ای تأیید کامل پنج ساله دریافت نکرده است. ۲ دانشکده‌های تأیید شده سه ساله هستند و ۲۲ دانشکده تأیید شده نیز دو ساله هستند. همچنین تعداد ۲۲ دانشکده پزشکی تأیید شده یک ساله هستند.

واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی ۱۶ دانشکده را به صورت مشروط تأیید کرده است و این دانشکده‌ها تأیید شده مشروط با اخطار یک ساله هستند. همچنین ۲ دانشکده تأیید شده مشروط با اخطار شش ماهه هستند.

جدول دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷-۱۳۹۹ (تأیید شده)

ردیفعنوان دانشکدهسال تأسیسعنوان احکام اعتباربخشی
۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۳۱۳تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت سه سال
۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز۱۳۲۷تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت سه سال
۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز۱۳۲۶تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۳۲۸تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز۱۳۲۸تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۲۹تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱۳۳۸تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۸دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۵۲تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۹دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان۱۳۵۴تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۰دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۱۳۵۵تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۳۵۶تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۱۳۵۶تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد۱۳۶۲تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل۱۳۶۴تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان۱۳۶۵تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۱۳۶۵تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۱۳۶۵تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۸دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان۱۳۶۷تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۹دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران۱۳۶۷تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۰دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر۱۳۶۹تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان۱۳۷۱تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)۱۳۷۲تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد۱۳۸۹تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان۱۳۹۲تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا۱۳۵۶تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۲۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان۱۳۶۳تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۲۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین۱۳۶۴تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۲۸دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان۱۳۶۵تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۲۹دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۱۳۶۵تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۰دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک۱۳۶۵تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۱۳۶۶تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۳۶۶تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان۱۳۶۷تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۱۳۷۲تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۱۳۷۲تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)۱۳۷۳تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام۱۳۷۴تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۸دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم۱۳۸۳تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۹دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل۱۳۸۵تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۰دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود۱۳۸۷تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار۱۳۸۷تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت۱۳۸۸تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز۱۳۹۰تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۴دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری۱۳۹۰تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول۱۳۹۱تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر۱۳۹۷تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

جدول دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷-۱۳۹۹ (تأیید مشروط و اخطار)

ردیفعنوان دانشکدهسال تأسیسعنوان احکام اعتباربخشی
۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم۱۳۵۶تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۲دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران۱۳۶۴تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۳دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز۱۳۶۴تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۴دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل۱۳۶۴تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۵دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۶دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی شش ماه بعد
۷دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۸دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۹دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۰دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی شش ماه بعد
۱۱دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود۱۳۶۷تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۲دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد۱۳۷۱تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان۱۳۷۲تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۴دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم۱۳۸۶تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی۱۳۸۸تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۶دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان۱۳۹۰تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم۱۳۹۱تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۸دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان۱۳۹۲تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد

کد خبر 5180440