اندیشه،عشقولوژی؛ کتابی برای” شدن!” (Become) نَه فقط “بودن”
اندیشه،عشقولوژی؛ کتابی برای” شدن!” (Become) نَه فقط “بودن”

دانانیوز: الفبای زندگانی، هوش منطقی IQو هوش احساسی/ عاطفی EQ وتاثیر آن درارتباطات موفق با دیگران ، دانش تبدیل رویاها، به اهداف عالی..

به گزارش گروه بازار نشر دانانیوز، اندیشه،عشقولوژی،خردورزی، کتابی برای” شدن!” (Become) نَه فقط” بودن” ترجمه و تالیف :علیرضا اشرفی- کتابِ انگیزشی مدیریت زندگی شخصی و شغلی و فرآیند شکل گیری اندیشه های کنشگرا با دو بال پرواز عشق وعقل، تفکر وتعقل، تست شناخت خویشتن خویش ، مثبت نگر کیست ؟منفی نگر کیست ؟ تبدیل ذهن منفی نگر به مثبت نگر،‌ درکی از عشق، درکی از عقل،‌ تاثیرعقل وعشق بر زندگانی ، پارادایم عشق وعقل درکیفیت محصول وخدمات،‌خرد ورزی وعقلانیت،الفبای زندگانی، هوش منطقی IQو هوش احساسی/ عاطفی EQ وتاثیر آن درارتباطات موفق با دیگران ، دانش تبدیل رویاها، به اهداف عالی وبرنامه ریزی برای تحقق اهداف زندگانی شخصی وکاری، تعادل عشق وعقل کلیدهای موفقیت .

ترجمه و تالیف :علیرضا اشرفی.
انتشارات :آدمیت و فیدیبو
دانلود : از سایت کتاب فیدیبو  Fidibo.com