نتایج اولیه مرحله دوم “جایزه ملی سیاستگذاری” اعلام شد
نتایج اولیه مرحله دوم “جایزه ملی سیاستگذاری” اعلام شد

دانانیوز: ۴۰ پروژه از ۳۰ اندیشکده کشور به مرحله نهایی دومین جایزه ملی سیاستگذاری راه یافتند.

به گزارش گروه همایش و رویداد دانانیوز، با پایان دومین مرحله از «دومین جایزه ملی سیاستگذاری» از ۱۱۱ پروژه‌ که در قالب ۳۲ پنل ارائه شدند، بر اساس اجماع و یا مجموع امتیازات اعطا شده از سوی اعضای کمیته علمی پنل‌های مرحله دوم، ۴۰ پروژه از ۳۰ اندیشکده کشور به مرحله نهایی راه یافتند. فرایند دریافت پروژه‌ها، ارزیابی مستندات در مرحله اول، برگزاری پنل‌های موضوعی مرحله دوم در هر سطح بدین شرح است.

در محور بینشی و اندیشه‌ای از ۶۵ پروژه دریافت شده، ۶۱ پروژه توسط دبیرخانه جایزه تایید و پس از ارزیابی مستندات پژوهشی آنها، ۱۶ پروژه از ۱۵ اندیشکده به مرحله دوم راه یافتند. در مرحله دوم سطح بینشی و اندیشه‌ای و پس از ارائه‌ پروژه‌ها در پنل های موضوعی، ۴ پروژه از ۴ اندیشکده به  مرحله نهایی راه یافتند.

در محور استراتژیک و راهبردی از ۲۷۸  پروژه دریافت شده، ۲۴۲ پروژه توسط دبیرخانه جایزه تایید و پس از ارزیابی مستندات پژوهشی آنها، ۵۶ پروژه از ۳۹ اندیشکده به مرحله دوم راه یافتند. در مرحله دوم سطح ستراتژیک و راهبردی و پس از ارائه‌ پروژه‌ها در پنل های موضوعی، ۲۰ پروژه از ۱۷ اندیشکده به  مرحله نهایی راه یافتند.

در محور عملیاتی و اجرایی از ۱۵۰ پروژه دریافت شده، ۱۴۰ پروژه توسط دبیرخانه جایزه تایید و پس از ارزیابی مستندات پژوهشی آنها، ۳۸ پروژه از ۲۵ اندیشکده به مرحله دوم راه یافتند. در مرحله دوم سطح عملیاتی و اجرایی و پس از ارائه‌ پروژه‌ها در پنل های موضوعی، ۱۳ پروژه از ۱۰ اندیشکده به  مرحله نهایی راه یافتند.

در محور تولید و توسعه محصول از ۱۵ پروژه دریافت شده، ۱۲ پروژه تایید شده و باتوجه به ماهیت آنها همگی به ارائه حضوری  در پنل‌های موضوعی دعوت شدند. در مرحله دوم سطح تولید و توسعه محصول و پس از ارائه‌ پروژه‌ها، ۵ پروژه از ۴ اندیشکده به  مرحله نهایی راه یافتند.

به صورت کلی نتایج تفکیک ۴۰ پروژه نهایی در سطوح چهارگانه جایزه به شرح زیر است:

بینشی و اندیشه‌ای: ۴ پروژه از ۴ اندیشکده

استراتژیک و راهبردی: ۲۰ پروژه از ۱۷ اندیشکده

عملیاتی و اجرایی: ۱۳ پروژه از ۱۰ اندیشکده

توسعه محصول: ۵ پروژه از ۴ اندیشکده

>>> نتایج تفصیلی هر سطح به زودی…