نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال۱۴۰۲ به تومان
نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال۱۴۰۲ به تومان

دانانیوز: نرخ دیه به صورت کل و جزء، حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۲ به تومان اعلام شد.

به گزارش دانانیوز، استاد ارجمند جناب دکتر حسینی کیا یکی از وکلای خبره و رسمی ایرانی در کشور عمان نرخ دیه به صورت کل و جزء، حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۲ به تومان را برای دانانیوز ارسال نموده اند که ضمن سپاس از لطف و توجه ایشان، نرخ دیه به صورت کل و جزء، حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۲ به تومان را در ادامه آورده ایم:

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳-یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰تومان
۴-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰تومان
۵-یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد) ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۶/۳۰۰/۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل ۱۱/۷۰۰/۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل ۱۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل ۴۰۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل ۴۹/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر ) ۲۹۷/۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰تومان
۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۲۲۵/۰۰۰تومان
۶۹-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۰-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۶-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
ماههای حرام :
محرم-ذی القعده-ذی الحجه- رجب هستند
که در این ۴ماه دیه کامل  ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان